BÀI BÁO KHOA HỌC


Hà Danh Đức (1), "Khảo sát sự phân hủy chloroaniline bởi vi khuẩn Acinetobacter baumannii GFJ1" , Phát triển KH&CN (ISSN:1859-0128) , Số 6 (Tập: 19) , 2016 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Khoa học phức hợp và vấn đề phương pháp luận đặt ra" , Phát triển KH&CN (ISSN:1859-0128) , Số 15 (Tập: 2) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU