BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Lê Nam (1), "Classification of µ- maximal spacelike affine translation surface in the Minkovski space in R31 with density " , Journal of Science HCM Education University (ISSN:1859-3100) , Vol 3 (Issue: ) , 2018 , xx
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Nghệ thuật thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 15 (Tập: 8) , 2018 , 44-59
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 15) , 2018 , 191-200
Nguyen Van Hung (1), Nguyen Xuan Hai (2), "On the existence of solutions for vector quasiequilibrium problems" , Journal of Science HCM Education University (ISSN:1859-3100) , Vol 3 (Issue: 15) , 2018 , 00
Ngô Tấn Phúc (1), Vũ Nhân Khánh (2), "Khảo sát tính chất số cơ sở bất biến của đại số đường đi Leavitt trên một số lớp đồ thị hữu hạn" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 15) , 2018 , 00
Nguyễn Quốc Vũ (1), Lê Thị Minh Thanh (2), "Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 14 (Tập: 1) , 2017 , xx
Le Anh Vu (1), Duong Quach Hoa (2), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (3), Nguyen Cam Tu (4), "Indecomposable md4- subalgebras of gl (3, 0)" , Journal of Science HCM Education University (ISSN:1859-3100) , Vol 9 (Issue: 14) , 2017 , 00
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Một lớp mở rộng kép của một vài đại số Lie toàn phương giải được 7 chiều" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 14) , 2017 , 00
Trương Cẩm Tiên (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện (Em) trong không gian Hilbert" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 3 (Tập: 14) , 2017 , 00
Nguyễn Minh Kha (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Hữu Duyệt (3), Lương Thái Ngọc (4), "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 84) , 2016 , 169-175
Lê Trung Hiếu (1), Lê Văn Huy (2), Phạm Lê Thị Hồng Diễm (3), "Khắc phục một số sai lầm trong việc tính toán bằng máy tính cầm tay" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 9 (Tập: 87) , 2016 , 00
Nguyễn Trung Hiếu (1), Bùi Thị Ngọc Hân (2), "Định lí điểm bất động chung với điều kiện co kiểu Pata suy rộng trong không gian b-mêtric sắp thứ tự" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 84) , 2016 , 00
Phạm Quốc Nguyên (1), Nguyễn Văn Công (2), Trương Quốc Phú (3), "Ảnh hưởng của tổng đạm Amon lên sinh trưởng cá tra (Pangasianodonhypophthalmus)" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 5 (Tập: 70) , 2015 , xx-xx
Lương Thái Ngọc (1), "Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 5 (Tập: 70) , 2015 , 119-127
Nguyễn Hữu Duyệt (1), Lương Thái Ngọc (2), "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 2 (Tập: 67) , 2015 , 109-120
Nguyễn Văn Hưng (1), Huỳnh Thị Kim Loan (2), "Tính chất nửa liên tục của các nghiệm của các bài toán tựa bất đẳng thức biến phân vô hướng phụ thuộc tham số loại Minty" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 2 (Tập: 67) , 2015 , 00
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Một giải pháp chuyển đổi từ Cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 9 (Tập: 75) , 2015 , 172-180
Lê Trung Hiếu (1), Lê Văn Huy (2), "Đề xuất một số giải thuật sử dụng phím CALC trong lập trình giải toán máy tính cầm tay" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 12 (Tập: 78) , 2015 , 00
Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 98 (Tập: 64) , 2014 , 18-23
Nguyễn Văn Hưng (1), Phan Thanh Kiều (2), "Tính chất nửa liên tục trên và tính đóng của các tập nghiệm của các bài toán tựa cân bằng tổng quát phụ thuộc tham số" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 40 (Tập: 74) , 2012 , 00
12

QUAN TÂM NHIỀU