BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Phú (1), "Nghệ thuật thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 15 (Tập: 8) , 2018 , 44-59
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 15) , 2018 , 191-200
Nguyễn Quốc Vũ (1), Lê Thị Minh Thanh (2), "Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 14 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), Lương Thái Ngọc (3), "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 84) , 2016 , 169-175
Phạm Quốc Nguyên (1), Nguyễn Văn Công (2), Trương Quốc Phú (3), "Ảnh hưởng của tổng đạm Amon lên sinh trưởng cá tra (Pangasianodonhypophthalmus)" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 5 (Tập: 70) , 2015 , xx-xx
Lương Thái Ngọc (1), "Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 5 (Tập: 70) , 2015 , 119-127
Nguyễn Hữu Duyệt (1), Lương Thái Ngọc (2), "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 2 (Tập: 67) , 2015 , 109-120
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Một giải pháp chuyển đổi từ Cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 9 (Tập: 75) , 2015 , 172-180
Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 98 (Tập: 64) , 2014 , 18-23

QUAN TÂM NHIỀU