BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Văn Tùng (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Tran Cong Phong (3), Nguyen Thi Le Thuy (4), "Nolinear optical conductivity in Doped semiconductor superlattices" , Communication in Physics (ISSN:0868-3166) , Vol 1 (Issue: 17) , 2007 , xx
Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), Nguyen Quang Bau (3), "Parametric Resonance of acoustic and optical phonons in doped superlattices" , Communication in Physics (ISSN:0868-3166) , Vol 1 (Issue: 1) , 2004 , xx

QUAN TÂM NHIỀU