BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Trọng Nhân (1), "Tối ưu hóa không gian lưu trữ đặc trưng ảnh" , Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ISSN:1859-3526) , Số 469 (Tập: 659) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Trọng Nhân (1), "Tìm kiếm ảnh vân môi" , Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ISSN:1859-3526) , Số 2 (Tập: 1) , 2012 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU