BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Bích (1), Cao Thanh Tung Pham (2), Dinh Thanh Nguyen (3), "Effect of preparation conditions of biochar from rice straw by hydrothermal carbonization" , Tạp chí Khoa học Công nghệ Viện HLKH&CN Việt Nam (ISSN:0866-708X) , Số 55 (Tập: 1) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU