BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng (1), "Một số đề xuất nâng cao kỹ năng viết luận tiếng Anh" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 26 (Tập: ) , 2011 , 20-31
Đỗ Minh Hùng (1), "Thành phần điệp ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 29 (Tập: ) , 2011 , 57-67
Đỗ Minh Hùng (1), "Sử dụng nhóm trạng từ liên kết trong viết luận tiếng Anh" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 21 (Tập: ) , 2009 , 20-31

QUAN TÂM NHIỀU