BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Văn Tùng (1), Nguyễn Tiến Dũng (2), "Tiếp cận quan điểm lịch sử triết học của Kapl Jaspers" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 5 (Tập: ) , 2011 , xx-xx
Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức về tình dục an toàn của sinh viên Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 10 (Tập: 158) , 2011 , 18
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Một số tiêu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 1 (Tập: 149) , 2011 , 32-42
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và một số lễ hội vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 10 (Tập: 134) , 2009 , 58-64

QUAN TÂM NHIỀU