BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Một số tiêu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 1 (Tập: 149) , 2011 , 32-42
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và một số lễ hội vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 10 (Tập: 134) , 2009 , 58-64

QUAN TÂM NHIỀU