BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Oanh (1), Phạm Văn Hiệp (2), Hà Danh Đức (3), Trần Ngọc Lân (4), "Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 281 (Tập: 1) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU