BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Diễm Kiều (1), Trần Tấn Đạt (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt liên tục kết hợp với cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) " , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 5 (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tạo chồi của năng kim (Eleocharis ochrostachys) trong nuôi cấy in vitro" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 8 (Tập: 0) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), "Sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến thủy sản trong ủ phân hữu cơ" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 5 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Hồ Thanh Paul (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma )trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt có sụt khí" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 23 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến sự sinh sản, tuổi thọ và khả năng ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) ký sinh sâu non mọt thuốc lá" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 21 (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), "Đánh giá chất lượng nước thải từ các trại nuôi bò qua các hình thức xử lý bằng lục bình (Eichhornia crassipes) và ruộng cỏ mồm (Hymenachyne acutigluma) tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 3 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng riêng lẻ và phối hợp các chất kích thích sinh trưởng [GA3, IAA, α-NAA] đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất cây cà chua ở tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 1 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), "Nghiên cứu thành phần loài thiên địch của sâu mọt hại nông sản và thức ăn thuỷ sản trong kho tại tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 20 (Tập: 2) , 2016 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Phạm Văn Hiệp (2), Hà Danh Đức (3), Trần Ngọc Lân (4), "Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 281 (Tập: 1) , 2016 , xx
Lê Diễm Kiều (1), Mai Văn Trịnh (2), Nguyễn Ngọc Nại (3), "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 11 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ nuôi tôm càng xanh trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 12 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU