BÀI BÁO KHOA HỌC


Huỳnh Quốc Tuấn (1), Nguyễn Ngọc Trân (2), Lê Thị Loan (3), "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi tham gia tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017 " , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 3 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thanh Tùng (1), Hoàng Thị Doan (2), "Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm việc của người lao động tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 6 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Lê Thị Kim Triệu (1), "Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4,0" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 33 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Ngọc Trân (1), Lê Thị Loan (2), Hồ Thị Khánh Linh (3), " Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 27 (Tập: ) , 2017 , 85-88
Trần Thị Bích Liên (1), "Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 33 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), "Khảo sát doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long: Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx-xx
Phước Minh Hiệp (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản Việt Nam" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 32 (Tập: 67) , 2016 , --
Hoàng Thị Ánh Nguyệt (1), "Để tái cơ cấu thành công ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , 59-61
Lê Thị Kim Triệu (1), "Cơ hội và thách thức đối với lao động kế toán, kiểm toán Việt Nam khi tham gia TPP, AEC" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 27 (Tập: ) , 2016 , xx-xx
Phạm Xuân Viễn (1), "Phát triển nhân lực ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 6 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Ngô Nguyễn Hoàng Pha (1), "Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 2 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Hoàng Thị Ánh Nguyệt (1), "Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Ngô Nguyễn Hoàng Pha (1), "Về thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 12 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Lê Văn Tuấn (1), "Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số ĐB (Tập: ) , 2014 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU