BÀI BÁO KHOA HỌC


Phước Minh Hiệp (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản Việt Nam" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 32 (Tập: 67) , 2016 , --

QUAN TÂM NHIỀU