BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 11 (Tập: 1) , 2018 , 13-26
Nguyễn Mậu Hân (1), Võ Hoàng Liên Minh (2), Lê Văn Hòa (3), Lương Thái Ngọc (4), "Tổng quan một số mô hình phát triển phần mềm" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 9 (Tập: 1) , 2017 , 25-38
Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), "Phonon amplification in dope superlatices by the monophoton absorption of laser field" , Journal Hue University of Science (ISSN:1859-1388) , Vol 1 (Issue: 47) , 2004 , xx

QUAN TÂM NHIỀU