BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một phương pháp heuristic nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 1 (Tập: ) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU