BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp phát triển năng lực suy luận cho học sinh trong dạy học Số học lớp 5" , Tạp chí Toán học Nhà trường (ISSN:2354-1229) , Số 7 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Bồi dưỡng năng lực giải phương trình vô tỉ cho học sinh thông qua việc phân tích hình thức bài toán" , Tạp chí Toán học Nhà trường (ISSN:2354-1229) , Số 7 (Tập: ) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU