BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Xuân Trường (2), "Một số biện pháp phát triển năng lực suy luận cho học sinh trong dạy học Số học lớp 5" , Tạp chí Toán học Nhà trường (ISSN:2354-1229) , Số 7 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Bồi dưỡng năng lực giải phương trình vô tỉ cho học sinh thông qua việc phân tích hình thức bài toán" , Tạp chí Toán học Nhà trường (ISSN:2354-1229) , Số 7 (Tập: ) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU