BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Dương Hoàng (1), "Vận dụng phương pháp tọa độ vào giải Toán Hình học không gian ở trung học phổ thông" , (ISSN:) , Số 144 (Tập: 1) , 2017 , xx
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Xác suất Thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , 1-10
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông tỉnh Sóc Trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , (ISSN:) , Số 386 (Tập: 7) , 2016 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Xây dựng câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học: Biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số 3 (Tập: 6) , 2016 , 46-47
Trương Tấn Đạt (1), "Kinh nghiệm đào tạo giáo viên phổ thông của một số quốc gia ở Châu Á" , (ISSN:) , Số 387 (Tập: 8) , 2016 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Lựa chọn mô hình trong phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 10) , 2016 , 44-48
Nguyễn Văn Đệ (1), Đặng Hương Giang (2), "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí các trường THCS huyện U Minh, tỉnh Cà Mau" , (ISSN:) , Số 362 (Tập: 7) , 2015 , 6-8
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , (ISSN:) , Số 371 (Tập: 12) , 2015 , 5-7
Nguyễn Văn Bản (1), "Luyện đọc các loại văn bản hành chính, báo chí cho học sinh lớp 3" , (ISSN:) , Số 112 (Tập: 4) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong hoạt động đào tạo giáo viên" , (ISSN:) , Số 332 (Tập: 4) , 2014 , 1-2
Nguyễn Văn Đệ (1), "Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm" , (ISSN:) , Số 338 (Tập: 7) , 2014 , 1-2
Nguyễn Văn Đệ (1), "Hoạt động đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới" , (ISSN:) , Số 327 (Tập: 2) , 2014 , 1-3
Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên" , (ISSN:) , Số 308 (Tập: 4) , 2013 , 10-11
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), Nguyễn Phước Tài (3), Nguyễn Thuận Quý (4), "Nâng cao ý thức thẩm mỹ trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 11) , 2013 , xx
Trần Văn Phúc (1), Nguyễn Kim Chuyên (2), Nguyễn Phước Tài (3), "Kỹ năng mềm – Yếu tố cần thiết cho sinh viên hiện nay" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 11) , 2013 , xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số 305 (Tập: 3) , 2013 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Đội ngũ giáo viên cốt cán trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm" , (ISSN:) , Số 315 (Tập: 8) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), "Ứng dụng công nghệ thông tin khai thác hiệu quả phòng học bộ môn trong quá trình dạy học ở trường Đại học Đồng Tháp" , (ISSN:) , Số 277 (Tập: 1) , 2012 , 26-27
Đỗ Văn Hùng (1), "Rèn luyện cho sinh viên sư phạm chuyên ngành toán một số kỹ năng chẩn đoán trong dạy học các kiến thức số học ở tiểu học" , (ISSN:) , Số 296 (Tập: 10) , 2012 , xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi dùng suy luận quy nạp không hoàn toàn trong dạy học môn Toán" , (ISSN:) , Số 300 (Tập: 12) , 2012 , xx-xx
1234

QUAN TÂM NHIỀU