BÀI BÁO KHOA HỌC


Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Xác suất Thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , 1-10
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông tỉnh Sóc Trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 386 (Tập: 7) , 2016 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Xây dựng câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học: Biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 3 (Tập: 6) , 2016 , 46-47
Trương Tấn Đạt (1), "Kinh nghiệm đào tạo giáo viên phổ thông của một số quốc gia ở Châu Á" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 387 (Tập: 8) , 2016 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Lựa chọn mô hình trong phát triển chuyên môn cho giáo viên phổ thông" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 10) , 2016 , 44-48
Nguyễn Văn Đệ (1), Đặng Hương Giang (2), "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí các trường THCS huyện U Minh, tỉnh Cà Mau" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 362 (Tập: 7) , 2015 , 6-8
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 371 (Tập: 12) , 2015 , 5-7
Nguyễn Văn Bản (1), "Luyện đọc các loại văn bản hành chính, báo chí cho học sinh lớp 3" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 112 (Tập: 4) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong hoạt động đào tạo giáo viên" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 332 (Tập: 4) , 2014 , 1-2
Nguyễn Văn Đệ (1), "Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 338 (Tập: 7) , 2014 , 1-2
Nguyễn Văn Đệ (1), "Hoạt động đào tạo giáo viên trong bối cảnh mới" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 327 (Tập: 2) , 2014 , 1-3
Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 308 (Tập: 4) , 2013 , 10-11
Nguyễn Văn Bản (1), "Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 305 (Tập: 3) , 2013 , xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Đội ngũ giáo viên cốt cán trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 315 (Tập: 8) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), "Ứng dụng công nghệ thông tin khai thác hiệu quả phòng học bộ môn trong quá trình dạy học ở trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 277 (Tập: 1) , 2012 , 26-27
Đỗ Văn Hùng (1), "Rèn luyện cho sinh viên sư phạm chuyên ngành toán một số kỹ năng chẩn đoán trong dạy học các kiến thức số học ở tiểu học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 296 (Tập: 10) , 2012 , xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi dùng suy luận quy nạp không hoàn toàn trong dạy học môn Toán" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 300 (Tập: 12) , 2012 , xx-xx
Trần Văn Thọ (1), "Phát huy chức năng giáo dục của gia đình trong bối cảnh hội nhập hiện nay" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 12) , 2012 , xx
Trương Tấn Đạt (1), "Bàn về vai trò của chuyên trách đoàn trong các trường Đại học công lập" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 12) , 2012 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), Lê Duy Cường (2), "Semina – hình thức dạy học đặc trưng ở bậc đại học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 12) , 2012 , xx-xx
1234

QUAN TÂM NHIỀU