BÀI BÁO KHOA HỌC


Đặng Thanh Hải (1), "Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa biểu hiện qua cấu tạo từ chỉ tên gọi cá vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 5 (Tập: 259) , 2017 , xx
Lê Minh Quang (1), "Cấu trúc và ý nghĩa slogan của các doanh nghiệp thủy sản ở miền Tây Nam Bộ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 8 (Tập: 0) , 2014 , 00-00
Đỗ Minh Hùng (1), "Để tránh lặp lại từ ngữ trong viết bài luận tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 8 (Tập: ) , 2014 , 17-22
Đỗ Minh Hùng (1), "Lớp động từ tình thái trong các bài diễn văn nhận chức Tổng thống Mĩ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 10 (Tập: 204) , 2012 , 20-29
Trần Thanh Vân (1), "Đặc điểm mặc cả của người mua là nam giới ở chợ Đồng Tháp" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 8 (Tập: 178) , 2010 , xx-xx
Trần Thanh Vân (1), "Chiến lược bán hàng ở chợ Đồng Tháp" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 1 (Tập: 2) , 2007 , xx-xx
Đỗ Minh Hùng (1), "Danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 1 (Tập: 2) , 2006 , 75-80
Đỗ Minh Hùng (1), "Hoạt động viết chính tả theo nhóm trong học ngoại ngữ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 9 (Tập: ) , 2006 , 38-39
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi của người học trong tiến trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai/ngoại ngữ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 10 (Tập: ) , 2005 , 30-36
Đỗ Minh Hùng (1), "Dạy kĩ năng nghe hiểu qua bài hát tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 6 (Tập: ) , 2004 , 39-41
Đỗ Minh Hùng (1), "Hiện tượng rập khuôn trong kỹ năng nói và viết tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 9 (Tập: ) , 2004 , 35-38

QUAN TÂM NHIỀU