BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Hoàng Nam (1), "Công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thư viện Việt Nam (ISSN:1859-1450) , Số 5 (Tập: 67) , 2017 , 63-67
Nguyễn Hoàng Nam (1), "Thực trạng và giải pháp phát triển của Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thư viện Việt Nam (ISSN:1859-1450) , Số 3 (Tập: 53) , 2015 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU