BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyen Van Hung (1), Lê Huỳnh Mỹ Vân (2), "The Systems for Generalized of Vector quasi-equilibrium problems and Its Applications" , VNU Journal of Science (ISSN:0866-8612) , Vol 2 (Issue: 30) , 2014 , 00
Nguyen Van Hung (1), Phan Thanh Kieu (2), "Stability of the solution sets of parametric generalized quasiequilibrium problems" , VNU Journal of Science (ISSN:0866-8612) , Vol 1 (Issue: 0) , 2013 , 00
Lương Văn Tùng (1), Nguyễn Quang Báu (2), Hoàng Đình Triển (3), "Influence of magnetic on the nonlinear absorption of a strong electromagnetic way by confined electrons in cylindrical quantum wires with parabolic potential" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 28 (Tập: 1) , 2012 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Trần Văn Quy (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nước" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 5 (Tập: 26) , 2010 , xx
Lương Văn Tùng (1), Nguyễn Quang Báu (2), Hoàng Đình Triển (3), "A number high-frequency effects on semiconductor superlatice" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 1 (Tập: 1) , 2008 , xx
Thai Doan Chuong (1), "On pseudo-open s-images and perfect images of " , VNU Journal of Science (ISSN:0866-8612) , Vol 2 (Issue: 0) , 2006 , 00

QUAN TÂM NHIỀU