BÀI BÁO KHOA HỌC


Tran Cong Phong (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), "Nonlinear absorption line-widths in rectangular quantum wires" , Modern Physics Letters B (ISSN:0217-9849) , Vol 25 (Issue: 0) , 2011 , 12-13
Tran Cong Phong (1), Vo Thanh Lam (2), Lương Văn Tùng (3), "Calculation of the intensity - dependent absorption spectrum in two - dimensional electron systems" , Modern Physics Letters B (ISSN:0217-9849) , Vol 25 (Issue: 11) , 2011 , xx

QUAN TÂM NHIỀU