BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Thị Minh Nguyệt (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Phạm Thế Lâm (3), "Điều chế vật liệu nano N-ZnO có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy bằng phương pháp thủy nhiệt" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 55 (Tập: 5) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Nguyễn Ngọc Bích (3), "Điều chế vật liệu nono SiO2 từ tro trấu bằng phương pháp hòa tan - kết tủa để hấp phụ xanh metylen" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 54 (Tập: 5) , 2016 , xx
Thủy Châu Tờ (1), Hồ Sỹ Thắng (2), Phạm Đình Vũ (3), "Tổng hợp MnO2 có cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 54 (Tập: 2) , 2016 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 55 (Tập: 5) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Ngọc Bích (1), Nguyễn Quốc Chính (2), "Điều chế và khảo sát tính chất hấp phụ trao đổi ion của hệ hydroxit kép Mg, Fe" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 51) , 2013 , xx-xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), "Nghiên cứu điều chế, tính chất của vật liệu La/Al chống bentonit và ứng dụng hấp thụ phốt phát trong nước Phần II. Khảo sát hấp phụ phốt phát" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 3 (Tập: 49) , 2011 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Mạnh Trường (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu hấp phụ phốtpho trong dung dịch nước bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), Trần Văn Sơn (3), "Nghiên cứu công nghệ xử lý phú dưỡng nước hồ Hoàn Kiếm bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Đinh Quang Khiếu (2), Trần Thái Hòa (3), Nguyễn Hữu Phú (4), "Phương pháp tính toán các tham số mạng cấu trúc của vật liệu mao quản trung bình dạng lập phương tâm khối IM3M của SBA-16" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 48 (Tập: 2) , 2010 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Đinh Quang Khiếu (2), Trần Thái Hòa (3), Nguyễn Hữu Phú (4), "Nghiên cứu quá trình hấp thụ Ion Pb2+ trong nước bằng mecapto propyl-SBA-16" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 48 (Tập: 4) , 2010 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Đinh Quang Khiếu (2), Trần Thái Hòa (3), Nguyễn Hữu Phú (4), "Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu rây phân tử mao quản trung bình SBA-16 từ nguồn silic điều chế từ vỏ trấu" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 48 (Tập: 2) , 2010 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Đinh Quang Khiếu (2), Trần Thị Văn Thi (3), "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Sn-SBA-16 và khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng Friedel-Crafts-Benzyl hoá các chất thơm" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 6 (Tập: ) , 2009 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Đinh Quang Khiếu (2), Trần Thái Hòa (3), Nguyễn Hữu Phú (4), "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu amino propyl-SBA-16 và hoạt tính xúc tác trong phản ứng chuyển đổi este" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 47) , 2009 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Đinh Quang Khiếu (2), Trần Thái Hòa (3), Nguyễn Hữu Phú (4), "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Mercapoto propyl-SBA-16 bằng phương pháp trực tiếp" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 6 (Tập: 47) , 2009 , xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Nguyễn Khoái (2), Đinh Quang Khiếu (3), "Tổng hợp anatat kích thước nano bằng phương pháp siêu âm hóa học" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 6 (Tập: 47) , 2009 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU