BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Thị Minh Nguyệt (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Phạm Thế Lâm (3), "Điều chế vật liệu nano N-ZnO có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy bằng phương pháp thủy nhiệt" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 55 (Tập: 5) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Nguyễn Ngọc Bích (3), "Điều chế vật liệu nono SiO2 từ tro trấu bằng phương pháp hòa tan - kết tủa để hấp phụ xanh metylen" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 54 (Tập: 5) , 2016 , xx
Nguyễn Ngọc Bích (1), Nguyễn Quốc Chính (2), "Điều chế và khảo sát tính chất hấp phụ trao đổi ion của hệ hydroxit kép Mg, Fe" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 51) , 2013 , xx-xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), "Nghiên cứu điều chế, tính chất của vật liệu La/Al chống bentonit và ứng dụng hấp thụ phốt phát trong nước Phần II. Khảo sát hấp phụ phốt phát" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 3 (Tập: 49) , 2011 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Mạnh Trường (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu hấp phụ phốtpho trong dung dịch nước bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), Trần Văn Sơn (3), "Nghiên cứu công nghệ xử lý phú dưỡng nước hồ Hoàn Kiếm bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx

QUAN TÂM NHIỀU