BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), "Nghiên cứu điều chế, tính chất của vật liệu La/Al chống bentonit và ứng dụng hấp thụ phốt phát trong nước Phần II. Khảo sát hấp phụ phốt phát" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 3 (Tập: 49) , 2011 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Mạnh Trường (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu hấp phụ phốtpho trong dung dịch nước bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), Trần Văn Sơn (3), "Nghiên cứu công nghệ xử lý phú dưỡng nước hồ Hoàn Kiếm bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx

QUAN TÂM NHIỀU