BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Đệ (1), Châu Quỳnh Dao (2), "Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang" , Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957) , Số 1 (Tập: 0) , 2018 , 84-87
Đinh Thị Minh Hiếu (1), "Người thầy trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục" , Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957) , Số 12 (Tập: ) , 2017 , 1859-2694
Lý Huy Hoàng (1), Cao Cự Giác (2), "Thiết kế công cụ đánh giá năng lực tổ chức dạy học thí nghiệm hóa học trong dạy học vi mô cho sinh viên sư phạm hóa học" , Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957) , Số 141 (Tập: ) , 2017 , 1-5
Nguyễn Thị Ngọc Hà (1), "Giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho sinh viên sư phạm qua hoạt động thảo luận nhóm" , Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957) , Số 121 (Tập: 0) , 2015 , 0868-3662
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Hình thành năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên một yêu cầu cấp thiết hiện nay của các trường CĐSP" , Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957) , Số ĐB (Tập: 0) , 2005 , 0866-3662

QUAN TÂM NHIỀU