BÀI BÁO KHOA HỌC


Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Nguyen Ngoc Hieu (2), Le Dinh (3), Tran Cong Phong (4), " Nonlinear optical absorption in parabolic quantum well via two-photon absorption process" , Optics Communications (ISSN:0030-4018) , Vol 335 (Issue: 0) , 2015 , xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Nguyen Ngoc Hieu (2), " Nonlinear optical absorption in graphene via two-photon absorption process" , Optics Communications (ISSN:0030-4018) , Vol 344 (Issue: 0) , 2015 , xx

QUAN TÂM NHIỀU