BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Lê Nam (1), "Mặt tịnh tiến kiểu không gian f-cực đại trong không gian Lorentz - Minkowski" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 3 (Tập: 39) , 2016 , 00
Nguyễn Thị Mỹ Phương (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), "Cộng hưởng cyclotron-phonon trong graphene đơn lớp" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 33 (Tập: 0) , 2015 , xx
Võ Ngọc Cương (1), Trần Lê Nam (2), "Phân loại các đường có f-độ cong hằng trên mặt phẳng Minkowski với mật độ e-x" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 1 (Tập: 33) , 2015 , 00
Lê Đình (1), Lê Trung Dũng (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), "Cyclotron resonance via two-photon absorption process in cylindrical quantum wire" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 3 (Tập: 31) , 2014 , xx
Trần Lê Nam (1), "Sử dụng phần mềm Maple giải các dạng toán cơ bản trong hình học Affine" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 1 (Tập: 17) , 2011 , 00
Trần Lê Nam (1), Đoàn Thế Hiếu (2), "Định lí bốn đỉnh trên mặt phẳng với mật độ" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 43 (Tập: ) , 2008 , 00
Trần Lê Nam (1), Đoàn Thế Hiếu (2), "Bài toán đẳng chu và các bài toán liên quan trong đa tạp với mật độ." , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 1 (Tập: 5) , 2008 , 00
Phan Trung Cang (1), "Nghiên cứu sự tạo phức của Fe(III) với Xylen da cam (XO) bằng phương pháp trắc quang" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 1 (Tập: 1) , 2007 , xx-xx
Phan Trung Cang (1), "Nghiên cứu sử dụng thuốc thử xylen da cam (XO) để xác định sắt trong nước giếng ở thành phố Huế" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 2 (Tập: 6) , 2007 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU