BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Mỹ Phương (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), "Cộng hưởng cyclotron-phonon trong graphene đơn lớp" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 33 (Tập: 0) , 2015 , xx
Lê Đình (1), Lê Trung Dũng (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), "Cyclotron resonance via two-photon absorption process in cylindrical quantum wire" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 3 (Tập: 31) , 2014 , xx

QUAN TÂM NHIỀU