BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Tùng Lâm (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), "Cộng hưởng cyclotron-phonon trong graphene nanoribbon" , Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612) , Số 33 (Tập: 0) , 2015 , xx

QUAN TÂM NHIỀU