BÀI BÁO KHOA HỌC


Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Tran Cong Phong (2), Nguyen Ngoc Hieu (3), " Nonpolar optical phonon-assisted cyclotron resonance via multiphoton absorption process in cylindrical quantum wire" , Integrated Ferroelectrics (ISSN:10584587 ) , Vol 155 (Issue: 0) , 2014 , xx

QUAN TÂM NHIỀU