BÀI BÁO KHOA HỌC


Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Nikolai A. Poklonski (3), Victor V. Ilyasov (4), Le Dinh (5), Tran Cong Phong (6), Lương Văn Tùng (7), Huỳnh Vĩnh Phúc (8), "Magneto-optical transpost properties of monolayer MoS2 on polar substrates" , Physical review B (ISSN:2469-9950) , Vol 96 (Issue: 12) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU