BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyen Minh Thao (1), Trần Quốc Trị (2), Tran Van Tan (3), "CASSCF/CASPT2 investigation on electron detachments from ScSin− (n = 4–6) clusters" , Journal of Molecular Modeling (ISSN:1610-2940) , Vol 23 (Issue: 282) , 2017 , xx

QUAN TÂM NHIỀU