BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4−/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 60 (Tập: 1) , 2018 , 6-13
Nguyễn Minh Thảo (1), Nguyễn Hoàng Khang (2), Trần Quốc Trị (3), Bùi Thọ Thanh (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4-/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 60 (Tập: 0) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Hoàng (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Văn Mẫn (3), Lê Mỹ Loan Phụng (4), "Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu spinel Li4Mn5O12 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt ứng dụng làm vật liệu điện cực" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 5 (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Lư Ngọc Trâm Anh (2), Nguyen Huu Chiem (3), "A survey of vascular plant species in the dry season, Cam Mountain, An Giang province" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 54 (Tập: 2) , 2016 , xx

QUAN TÂM NHIỀU