BÀI BÁO KHOA HỌC


L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computers (ISSN:1796-203X) , Vol 13 (Issue: 2) , 2018 , xx-xx
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "Whirlwind: A New Method to Attack Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 5 (Issue: 19) , 2017 , 827-833
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 122) , 2016 , 71-80
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một số hình thức tấn công trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 9 (Tập: 107) , 2016 , 91-96
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), Lương Thái Ngọc (3), "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 84) , 2016 , 169-175
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "Proposing AODVSC Protocol to Detect Black Hole Attacks in Mobile Ad-hoc Network" , International Journal of Engineering & Advanced Technology (ISSN:2249-8958) , Vol 4 (Issue: 3) , 2015 , 121-125
Lương Thái Ngọc (1), "Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 5 (Tập: 70) , 2015 , 119-127
Nguyễn Hữu Duyệt (1), Lương Thái Ngọc (2), "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 2 (Tập: 67) , 2015 , 109-120
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Một giải pháp chuyển đổi từ Cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 9 (Tập: 75) , 2015 , 172-180
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Một giải pháp cải tiến giao thức định tuyến AODV nhằm chống lại sự tấn công của nút lỗ đen trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 7 (Tập: 80) , 2014 , 133-137
Nguyễn Công Hào (1), Lương Thái Ngọc (2), "Truy vấn thông tin mờ trong mô hình dữ liệu XML theo hướng tiếp cận đại số gia tử" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 4 (Tập: 92) , 2014 , 65-77

QUAN TÂM NHIỀU