BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Anh Tuấn (1), Võ Thị Nhỏ (2), "Ứng dụng thử nghiệm Hadoop- công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , xx
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), Doan Hoang (3), "MLAMAN: a novel multi-level authentication model and protocol for preventing wormhole attack in mobile ad hoc network" , Wireless Networks (ISSN:1022-0038) , Vol 25 (Issue: 1) , 2018 , 1-18
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 11 (Tập: 1) , 2018 , 13-26
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computers (ISSN:1796-203X) , Vol 13 (Issue: 2) , 2018 , 222-235
Lê Tấn Lộc (1), Nguyễn Minh Phương (2), "Công cụ Ted Talks và ứng dụng vào dạy - học Tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: 2) , 2017 , xx
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A novel algorithm based on Trust Authentication Mechanisms to detect and prevent malicious nodes in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN:2249-8958) , Vol 33 (Issue: 4) , 2017 , 357-378
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A solution to detect and prevent wormhole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN:2249-8958) , Vol 33 (Issue: 1) , 2017 , 34-49
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "SMA2AODV: Routing protocol reduces the harm of Flooding attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Communications (ISSN:1796-2021) , Vol 12 (Issue: 6) , 2017 , 371-378
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "Whirlwind: A New Method to Attack Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 19 (Issue: 5) , 2017 , 832-838
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 8 (Tập: 122) , 2016 , 71-80
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một số hình thức tấn công trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 9 (Tập: 106) , 2016 , 91-96
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), Lương Thái Ngọc (3), "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 84) , 2016 , 169-175
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "Proposing AODVSC Protocol to Detect Black Hole Attacks in Mobile Ad-hoc Network" , International Journal of Engineering & Advanced Technology (ISSN:2249-8958) , Vol 4 (Issue: 3) , 2015 , 121-125
Lương Thái Ngọc (1), "Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 5 (Tập: 70) , 2015 , 119-127
Nguyễn Hữu Duyệt (1), Lương Thái Ngọc (2), "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 2 (Tập: 67) , 2015 , 109-120
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Một giải pháp chuyển đổi từ Cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 9 (Tập: 75) , 2015 , 172-180
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Một giải pháp cải tiến giao thức định tuyến AODV nhằm chống lại sự tấn công của nút lỗ đen trên mạng MANET" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 7 (Tập: 80) , 2014 , 133-137
Nguyễn Công Hào (1), Lương Thái Ngọc (2), "Truy vấn thông tin mờ trong mô hình dữ liệu XML theo hướng tiếp cận đại số gia tử" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 4 (Tập: 92) , 2014 , 65-77

QUAN TÂM NHIỀU