BÀI BÁO KHOA HỌC


L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks" , Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677) , Vol 2019 (Issue: 0) , 2019 , 1-17
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network" , International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548) , Vol 21 (Issue: 2) , 2019 , 333-341
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A Digital Certification Management Mechanisms in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN:2249-8958) , Vol 34 (Issue: 3) , 2018 , 199–217
Nguyễn Thị Phương Thảo (1), "Công nghệ điện toán đám mây với hoạt động thư viện" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , 44
Trần Tuấn Anh (1), Hoàng Thị Quế (2), "Giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học tin học ở trường phổ thông" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , xx
Trần Tuấn Anh (1), Trần Lê Chân (2), "Sử dụng phương pháp khai phá dữ liệu dự đoán kết quả học tập sinh viên Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), "Sử dụng Goldwave thiết kế đề thi nghe tiếng Anh theo định hướng chuẩn VSTEP" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 161 (Tập: 2) , 2018 , xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), "Sử dụng MCMix trộn đề thi trắc nghiệm hỗ trợ thiết kế đề đọc tiếng Anh theo định hướng chuẩn VSTEP" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 85 (Tập: 146) , 2018 , xx
Lê Anh Tuấn (1), Võ Thị Nhỏ (2), "Ứng dụng thử nghiệm Hadoop- công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 170 (Tập: 1) , 2018 , xx
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), Doan Hoang (3), "MLAMAN: a novel multi-level authentication model and protocol for preventing wormhole attack in mobile ad hoc network" , Wireless Networks (ISSN:1022-0038) , Vol 25 (Issue: 1) , 2018 , 1-18
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 11 (Tập: 1) , 2018 , 13-26
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (2), "Dạy hình học lớp 10 theo hướng tăng cường khai thác các yếu tố thực tiễn" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 173 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), Trần Thị Thùy Dung (2), "Sử dụng Mail Merg trong gmail nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin trong trường phổ thông " , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 173 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network" , Journal of Computers (ISSN:1796-203X) , Vol 13 (Issue: 2) , 2018 , 222-235
Nguyễn Trọng Nhân (1), Ye Dengpan (2), "A new combination method for encryption of moving objects detaction in video" , International Journal of Computers & Technology (ISSN:2277-3061) , Vol 16 (Issue: 1) , 2017 , xx-xx
Lê Quang Minh (1), "Mô hình tối ưu cho bài toán dự đoán kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 27 (Tập: ) , 2017 , xx
Lê Quang Minh (1), "Ứng dụng moodle xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 156 (Tập: 1) , 2017 , xx
Phạm Huệ Minh (1), "Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 156 (Tập: 1) , 2017 , xx
Trần Văn Mạnh (1), "Xây dựng Website với chức năng nhập dữ liệu từ tập tin Excel hỗ trợ công tác quản lý tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 157 (Tập: 2) , 2017 , xx
Lê Tấn Lộc (1), Nguyễn Minh Phương (2), "Công cụ Ted Talks và ứng dụng vào dạy - học Tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 159 (Tập: 2) , 2017 , xx
123

QUAN TÂM NHIỀU