BÀI BÁO KHOA HỌC


Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên ĐHSP" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 9 (Tập: 4) , 2013 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 65 (Tập: 2) , 2011 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc cho sinh viên đại học sư phạm" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 1 (Tập: ) , 2011 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 61 (Tập: 10) , 2010 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm - Đại học Huế" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 248 (Tập: 10) , 2010 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Xây dựng trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc dành cho sinh viên Đại học Sư phạm" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 11 (Tập: ) , 2009 , xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Vấn đề giáo dục trí tuệ cảm xúc cho sinh viên sư phạm" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 11 (Tập: ) , 2007 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU