BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Văn Bản (1), "Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp thông qua dạy học bộ môn Tiếng việt - Văn học và Phương pháp dạy học" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 19 (Tập: 4) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Luyện đọc các loại văn bản hành chính, báo chí cho học sinh lớp 3" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 112 (Tập: 4) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 305 (Tập: 3) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Dạy học chữa lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4 và lớp 5 tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 11) , 2009 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng bài tập chữa lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh lớp 4, 5 tỉnh Đồng Tháp" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 49 (Tập: 10) , 2009 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Lỗi chính tả phương ngữ và yêu cầu xây dựng bài tập chữa lỗi chính tả phương ngữ cho học sinh tiểu học" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 233 (Tập: 10) , 2009 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Một số vấn đề về chất lượng chính tả và lỗi chính tả của học sinh cuối cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 11) , 2007 , xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Lỗi chính tả của học sinh tiểu học huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp và những vấn đề đặt ra trong dạy học chính tả ở các trường tiểu học tỉnh Đồng Tháp" , Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662) , Số 4 (Tập: 76) , 2005 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU