BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thanh Tân (1), Lê Văn Tùng (2), "Quan tâm bồi dưỡng giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên hiện nay" , Tạp chí Cộng sản (ISSN:0866-7276) , Số 5 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong định hướng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay" , Văn phòng Cấp ủy (ISSN:1859-2031) , Số 61 (Tập: 10) , 2012 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Thực trạng giáo dục thẩm mĩ ở các trường học vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 1) , 2011 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 11) , 2009 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Giáo dục thẩm mỹ nhằm hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 11) , 2009 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 9) , 2008 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Lối sống thanh niên ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 289 (Tập: 6) , 2008 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Trường ĐHSP Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 11) , 2007 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Một số khía cạnh về lối sống cư dân ĐBSCL" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số ĐB (Tập: ) , 2005 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU