BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Thanh Tân (1), Nguyễn Minh Phú (2), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện nay" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 4) , 2017 , xx
Trần Quang Thái (1), "Triết lý khoa học của Paul Feyerabend" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 53 (Tập: 2) , 2017 , 158-162
Trần Quang Thái (1), Nguyễn Công Lập (2), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội vào việc xây dựng chính sách xã hội ở nước ta hiện nay " , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 10 (Tập: 10) , 2014 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Đổi mới chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 23 (Tập: 10) , 2014 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học nước ta trong xu thế phát triển hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 18 (Tập: 12) , 2013 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Một cuốn sách ngày nay không còn được bàn luận: "Trần Đức Thảo, Jacques Derrida và Maurice Merleau-Ponty" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 5 (Tập: 10) , 2013 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Science of completxity and the methodological problems raised" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 1 (Tập: 6) , 2013 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Khoa học phức hợp và vấn đề phương pháp luận đặt ra" , Phát triển KH&CN (ISSN:1859-0128) , Số 15 (Tập: 2) , 2012 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Giáo dục đạo đức với hình thành năng lực tự điều chỉnh hành vi cá nhân theo chuẩn mực xã hội" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 1) , 2011 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Về triết lý giáo dục hậu hiện đại" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 11) , 2009 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Sự phê bình nhận thức luận truyền thống của Michel Foucault" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 2 (Tập: 15) , 2009 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Jean Francois Lyotard với thực tại luận và tri thức luận" , Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632) , Số 2 (Tập: 213) , 2009 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Tìm hiểu các quan niệm về văn hóa" , Thông tin Văn hóa phát triển (ISSN:xxxx-xxxx) , Số ĐB (Tập: ) , 2008 , xx
Trần Quang Thái (1), "Tìm hiểu cơ sở triết lý – nhận thức luận của hai nguyên lý giáo dục: người dạy là trung tâm và người học là trung tâm" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 11) , 2007 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Chính sách và hoạt động của chính quyền thành phố trong việc nâng cao đời sống VHTT công nhân" , Tạp chí Cộng sản (ISSN:0866-7276) , Số 102 (Tập: ) , 2007 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Về lý thuyết giải cấu trúc của Jacques Derrida" , Nghiên cứu con người (ISSN:0328-1557) , Số 13 (Tập: ) , 2006 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Quan niệm của chú giải học về văn hóa" , Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632) , Số 184 (Tập: ) , 2006 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU