BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Duy Tú (1), "Phương pháp học tập trong tác phẩm "Khuyến học" của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó" , Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á (ISSN:2354-077x) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Trần Hoàng Phong (1), "Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác- Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 421 (Tập: 1) , 2018 , 30
Lê Văn Tùng (1), "Tiếp cận triết lý hiếu nghĩa ở Tây Nam Bộ" , Thông tin Khoa học Xã hội (ISSN:0866-8647) , Số 7 (Tập: ) , 2017 , xx-xx
Lê Anh Thi (1), "Quan điểm của HCM về vấn đề giải phóng và thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 24 (Tập: ) , 2017 , 29
Lương Thanh Tân (1), Nguyễn Minh Phú (2), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp hiện nay" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 4) , 2017 , xx
Trần Quang Thái (1), "Triết lý khoa học của Paul Feyerabend" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 53 (Tập: 2) , 2017 , 158-162
Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx
Trần Quang Thái (1), Nguyễn Công Lập (2), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội vào việc xây dựng chính sách xã hội ở nước ta hiện nay " , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 10 (Tập: 10) , 2014 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Đổi mới chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị tại Trường Đại học Đồng Tháp theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 23 (Tập: 10) , 2014 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học nước ta trong xu thế phát triển hiện nay" , Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208) , Số 18 (Tập: 12) , 2013 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Một cuốn sách ngày nay không còn được bàn luận: "Trần Đức Thảo, Jacques Derrida và Maurice Merleau-Ponty" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 5 (Tập: 10) , 2013 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Science of completxity and the methodological problems raised" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 1 (Tập: 6) , 2013 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Khoa học phức hợp và vấn đề phương pháp luận đặt ra" , Phát triển KH&CN (ISSN:1859-0128) , Số 15 (Tập: 2) , 2012 , xx-xx
Lê Văn Tùng (1), "Tư tưởng triết học giáo dục của John Dewey" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2011 , xx-xx
Lê Văn Tùng (1), Nguyễn Tiến Dũng (2), "Tiếp cận quan điểm lịch sử triết học của Kapl Jaspers" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 5 (Tập: ) , 2011 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Giáo dục đạo đức với hình thành năng lực tự điều chỉnh hành vi cá nhân theo chuẩn mực xã hội" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 1) , 2011 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Về triết lý giáo dục hậu hiện đại" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 11) , 2009 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Sự phê bình nhận thức luận truyền thống của Michel Foucault" , Tạp chí Khoa học ĐH Mở TP.HCM (ISSN:1859-3453) , Số 2 (Tập: 15) , 2009 , xx-xx
Trần Quang Thái (1), "Jean Francois Lyotard với thực tại luận và tri thức luận" , Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632) , Số 2 (Tập: 213) , 2009 , xx-xx
Lương Thanh Tân (1), "Tìm hiểu các quan niệm về văn hóa" , Thông tin Văn hóa phát triển (ISSN:xxxx-xxxx) , Số ĐB (Tập: ) , 2008 , xx
12

QUAN TÂM NHIỀU