BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Việt Thanh (1), "Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho SV học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: 0) , 2018 , xx
Phạm Việt Thanh (1), "Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vận động viên đá cầu tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 25 (Tập: 0) , 2017 , 00
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn một số bài tập nâng cao kỹ thuật đập bóng cho sinh viên nam học môn bóng chuyền không chuyên trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 137 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Xây dựng hệ thống Test đánh giá thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nữ khoa Giáo dục Thể chất và Quốc phòng – An ninh, trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 135 (Tập: 11) , 2016 , xx
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Đánh giá thực trạng thể lực học sinh lớp 5, lứa tuổi 10 Trường Tiểu học Tân Hội Trung 2, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 127 (Tập: 3) , 2016 , xx
Đặng Trường Trung Tín (1), Nguyễn Hoàng Lâm Em (2), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2013 chuyên ngành Giáo dục thể chất sau một năm học tập" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: 7) , 2015 , xx
Đặng Trường Trung Tín (1), Nguyễn Hoàng Lâm Em (2), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực của sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2012 chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp sau 1 năm học tập" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 13 (Tập: 6) , 2015 , xx
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nữ sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp sau 6 tháng tập luyện" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 8 (Tập: 4) , 2014 , xx

QUAN TÂM NHIỀU