BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Lê Nam (1), "Classification of µ- maximal spacelike affine translation surface in the Minkovski space in R31 with density " , Journal of Science HCM Education University (ISSN:1859-3100) , Vol 3 (Issue: ) , 2018 , xx
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b- metric" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , xx
Lê Xuân Trường (1), "Một số hướng khai thác bài toán trong dạy học môn toán ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 424 (Tập: ) , 2018 , xx
N. V. Hung (1), Lâm Quốc Anh (2), "Gap functions and Hausdorf continuity of solution mappings to parametric strong vector quasiequilibrium problems" , Journal of Industrial and Management Optimization (ISSN:1547-5816) , Vol 11 (Issue: 14) , 2018 , xx
N. V. Dũng (1), "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem" , Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022) , Vol 1 (Issue: 19) , 2018 , xx
N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi -α- nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces" , Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563) , Vol 1 (Issue: 39) , 2018 , xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Phạm Ái Lam (2), "Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: ) , 2018 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized Banach conjecture in b-metric spaces" , Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738) , Vol 20 (Issue: 0) , 2018 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized hyperstability of general linear equations in quasi-Banach spaces" , Journal of mathematical analysis and applications (ISSN:0022-247X) , Vol 462 (Issue: 0) , 2018 , xx
Vũ Nhân Khánh (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 5 (Tập: 126) , 2018 , 00
N. V. Dũng (1), Vo Thi Le Hang (2), " Remarks on cyclic contractions in b-metric spaces and applications to integral equations" , Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas (ISSN:1579-1505) , Vol 1 (Issue: 111) , 2017 , 00
Trần Lê Nam (1), "Some results on curves in the plane with log-linear density" , Asian-European Journal of Mathematics (ISSN:1793-7183) , Vol 4 (Issue: ) , 2017 , 00
N. T. Hiếu (1), Lê Thị Chắc (2), "Some fixed point theorems for generalized α-geraghty contraction type mappings in b-metric spaces and some applications to the nonlinear integral equation" , Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (ISSN:0352-9665) , Vol 2 (Issue: ) , 2017 , 00
Huynh Van Quoc An (1), Dang Van Cuong (2), Nguyen Thi My Duyen (3), Doan The Hieu (4), Trần Lê Nam (5), "On entire f-maximal graphs in the Lorentzian product G(n) x R-1" , Journal of Geometry and Physics (ISSN:0393-0440) , Vol ĐB (Issue: ) , 2017 , 00
N. V. Dũng (1), Adrian Petrusel (2), "On iterated function systems consisting of Kannan maps, Reich maps, Chatterjea type maps, and related results" , Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738) , Vol ĐB (Issue: ) , 2017 , 00
G. Abrams (1), Tran Giang Nam (2), N. T. Phuc (3), "Leavitt path algebras having Unbounded Generating Number" , Journal of Pure and Applied Algebra (ISSN:0022-4049) , Vol 6 (Issue: 0) , 2017 , 00
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Một lớp mở rộng kép của một vài đại số Lie toàn phương giải được 7 chiều" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 0) , 2017 , 00
Le Trung Hieu (1), "Stability of nonlinear Volterra equations" , Bulletin of the polish academy of sciences technical sciences (ISSN:0239-7528) , Vol 3 (Issue: 65) , 2017 , 00
Vo Duc Thinh (1), Thai Doan Chuong (2), "Subdifferentials and derivatives with respect to a set and applications on optimization" , Applicable Analysis (ISSN:0003-6811) , Vol ĐB (Issue: ) , 2017 , 00
Lê Trung Hiếu (1), Huỳnh Ngọc Cảm (2), Bùi Thị Mộng Ngân (3), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 15 (Tập: 0) , 2017 , xx
12345678910

QUAN TÂM NHIỀU