BÀI BÁO KHOA HỌC


Le Hoang Mai (1), Nguyen Xuan Tuyen (2), "On J_s-semisimple left (right) V-semirings" , Journal of Advanced Mathematical Studies (ISSN:2065-3506) , Vol 9 (Issue: 3) , 2016 , 437-443
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Xác suất Thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , 1-10
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Lê Trường Giang (2), "Vai trò của hoạt động tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 130 (Tập: ) , 2016 , ...
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 20 (Tập: ) , 2016 , ...
Phước Minh Hiệp (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản Việt Nam" , Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120) , Số 32 (Tập: 67) , 2016 , --
Le Hoang Mai (1), "On radicals of left V-semirings" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 107 (Issue: 8) , 2015 , 87-94
Lê Minh Cường (1), "Tổng quan các nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , 99-102
V. M. Tam (1), "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems" , Journal of Science Hue University (ISSN:1859-1388) , Vol 96 (Issue: 8) , 2014 , 71-85
Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 98 (Tập: 64) , 2014 , 18-23
Hvedri Inassaridze (1), Le Hoang Mai (2), Nguyen Xuan Tuyen (3), "On radical classes of hemirings" , Tbilisi Mathematical Journal (ISSN:1512-0139) , Vol 7 (Issue: 1) , 2014 , 69-74
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số thu gọn của môđun Buchsbaum và môđun Cohen-Macaulay" , Tạp chí Khoa học ĐH An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 2 (Tập: ) , 2014 , 26-28
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về lớp căn dưới và lớp nửa đơn tương ứng của các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 81 (Tập: 3) , 2013 , 207-217
Ngô Tấn Phúc (1), "Hệ tham số của môđun Buchsbaum" , Tạp chí Khoa học ĐH Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 6 (Tập: ) , 2013 , 48-51
N. V. Hung (1), "Continuity of solutions for parametric generalized quasivariational relation problems" , Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812) , Vol 102 (Issue: ) , 2012 , 1-10
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) trên các nửa vành" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 74 (Tập: 5) , 2012 , 197-209
N. V. Hung (1), "Sensitivity analysis for generalized quasi-variational relation problems in locally G-convex spaces" , Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812) , Vol 158 (Issue: ) , 2012 , 1-13
Nguyễn Xuân Tuyến (1), Lê Hoàng Mai (2), "Định lý Hopkins về căn Jacobson cho các nửa vành cộng giản ước" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 59 (Tập: 1) , 2010 , 155-162

QUAN TÂM NHIỀU