BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Truyền thuyết về nhân vật tiền hiền vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 379 (Tập: 7) , 2017 , 78-81
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Đặc điểm truyền thuyết địa danh vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 375 (Tập: 9) , 2015 , 12-16
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Đặc trưng truyền thuyết về các danh nhân văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 14 (Tập: 8) , 2015 , 26-33
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Vấn đề niềm tin trong thể loại truyền thuyết dân gian" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 1) , 2011 , 44-45
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Một số tiêu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 1 (Tập: 149) , 2011 , 32-42
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Mối quan hệ giữa truyền thuyết dân gian và một số lễ hội vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136) , Số 10 (Tập: 134) , 2009 , 58-64
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Phẩm chất, tài năng của các nhân vật trong truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: 11) , 2009 , 68-69

QUAN TÂM NHIỀU