BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng (1), "Để tránh lặp lại từ ngữ trong viết bài luận tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 8 (Tập: ) , 2014 , 17-22
Đỗ Minh Hùng (1), "Phần phụ chú trong văn bản tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 2 (Tập: ) , 2013 , 40-51
Đỗ Minh Hùng (1), "Nâng cao kỹ năng diễn đạt sự đồng ý/không đồng ý trong hội thoại tiếng Anh" , (ISSN:) , Số 1 (Tập: ) , 2011 , 94-96
Đỗ Minh Hùng (1), "Một số đề xuất nâng cao kỹ năng viết luận tiếng Anh" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 26 (Tập: ) , 2011 , 20-31
Đỗ Minh Hùng (1), "Thành phần điệp ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 29 (Tập: ) , 2011 , 57-67
Đỗ Minh Hùng (1), "Động từ chỉ hoạt động thị giác trong tiếng Anh và tiếng Việt" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 1 (Tập: ) , 2009 , 40-45
Đỗ Minh Hùng (1), "Sử dụng nhóm trạng từ liên kết trong viết luận tiếng Anh" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 21 (Tập: ) , 2009 , 20-31

QUAN TÂM NHIỀU