BÀI BÁO KHOA HỌC


Võ Phan Thu Ngân (1), "Cấu trúc nội dung văn bản quảng cáo của các trường đại học trong và ngoài nước" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 12 (Tập: 1) , 2017 , xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cho sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 121 (Tập: ) , 2015 , xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Tìm hiểu sự khác nhau về văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc qua cách cấu tạo từ xưng hô gia đình trong tiếng Việt - tiếng Hán" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , xx
Lê Minh Quang (1), "Cấu trúc và ý nghĩa slogan của các doanh nghiệp thủy sản ở miền Tây Nam Bộ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 8 (Tập: 0) , 2014 , 00-00
Đỗ Minh Hùng (1), "Để tránh lặp lại từ ngữ trong viết bài luận tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 8 (Tập: ) , 2014 , 17-22
Đỗ Minh Hùng (1), "Phần phụ chú trong văn bản tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 2 (Tập: ) , 2013 , 40-51
Đỗ Minh Hùng (1), "Nâng cao kỹ năng diễn đạt sự đồng ý/không đồng ý trong hội thoại tiếng Anh" , (ISSN:) , Số 1 (Tập: ) , 2011 , 94-96
Đỗ Minh Hùng (1), "Một số đề xuất nâng cao kỹ năng viết luận tiếng Anh" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 26 (Tập: ) , 2011 , 20-31
Đỗ Minh Hùng (1), "Thành phần điệp ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 29 (Tập: ) , 2011 , 57-67
Đỗ Minh Hùng (1), "Động từ chỉ hoạt động thị giác trong tiếng Anh và tiếng Việt" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 1 (Tập: ) , 2009 , 40-45
Đỗ Minh Hùng (1), "Sử dụng nhóm trạng từ liên kết trong viết luận tiếng Anh" , Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (ISSN:1859-2503) , Số 21 (Tập: ) , 2009 , 20-31

QUAN TÂM NHIỀU