BÀI BÁO KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng (1), "EFL teachers’ perception and practice of question types in high school classes" , Modern Research Studies: An international journal of Humanities and Social sciences (ISSN:2349-2147) , Vol 4 (Issue: 3) , 2017 , 395-416
Đỗ Minh Hùng (1), "Vietnamese children’s retention of English vocabulary aspects via the input-based and output-based instruction" , Modern Research Studies: An international journal of Humanities and Social sciences (ISSN:2349-2147) , Vol 3 (Issue: 3) , 2016 , 575-597
Đỗ Minh Hùng (1), "Kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ I chuyên ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp: Khó khăn thường gặp và định hướng khắc phục" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 126 (Tập: ) , 2016 , 40-42
Đỗ Minh Hùng (1), "Refining EFL students’ ability to make lexical inferences in English reading tasks at Vietnamese high schools" , Modern Research Studies: An international journal of Humanities and Social sciences (ISSN:2349-2147) , Vol 2 (Issue: 3) , 2015 , 410-428
Đỗ Minh Hùng (1), "Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tiếng Anh của học sinh khối 11 Trường THPT Thành phố Cao Lãnh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 10 (Tập: ) , 2015 , 96-101
Đỗ Minh Hùng (1), "Một số ý kiến về dạy kĩ năng nói tiếng Anh 10" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 1 (Tập: 2) , 2009 , 50-52
Đỗ Minh Hùng (1), "Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh 10" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 11 (Tập: ) , 2009 , 82-84
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi thường gặp trong sử dụng thì tiếng Anh của người Việt" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 6 (Tập: ) , 2008 , 23-28
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi trong sử dụng mạo từ tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519) , Số 5 (Tập: ) , 2007 , 65-74
Đỗ Minh Hùng (1), "Về việc kết hợp rèn luyện kĩ năng và nâng cao kiến thức ngữ pháp trong dạy-học ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 5 (Tập: ) , 2007 , 40-42
Đỗ Minh Hùng (1), "Danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 1 (Tập: 2) , 2006 , 75-80
Đỗ Minh Hùng (1), "Hoạt động viết chính tả theo nhóm trong học ngoại ngữ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 9 (Tập: ) , 2006 , 38-39
Đỗ Minh Hùng (1), "Tác động tích cực vào quá trình nghe để nâng cao kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số 2 (Tập: ) , 2005 , 38-40
Đỗ Minh Hùng (1), "Lỗi của người học trong tiến trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai/ngoại ngữ" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 10 (Tập: ) , 2005 , 30-36
Đỗ Minh Hùng (1), "Dạy kĩ năng nghe hiểu qua bài hát tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 6 (Tập: ) , 2004 , 39-41
Đỗ Minh Hùng (1), "Hiện tượng rập khuôn trong kỹ năng nói và viết tiếng Anh" , Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409) , Số 9 (Tập: ) , 2004 , 35-38

QUAN TÂM NHIỀU