BÀI BÁO KHOA HỌC


Hau Van Duong (1), Trang Thi The Chau (2), Nhan Thi Thanh Dang (3), Duc Van Nguyen (4), Son Lam Le (5), Hồ Sỹ Thắng (6), Tuyen Phi Vu (7), Thi Thi Van Tran (8), Thanh Dinh Nguyen (9), "Self- aggregation of water- dispersible nanocollagen helices" , Biomaterials Science (ISSN:2047-4830) , Số 27 (Tập: 3) , 2018 , xxx
Nguyễn Minh Thảo (1), Nguyễn Hoàng Khang (2), Trần Quốc Trị (3), Bùi Thọ Thanh (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4-/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 60 (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 2) , 2018 , xx
Bùi Thị Minh Nguyệt (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Phạm Thế Lâm (3), "Điều chế vật liệu nano N-ZnO có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy bằng phương pháp thủy nhiệt" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 55 (Tập: 5) , 2017 , xx
Nguyễn Ngọc Bích (1), Cao Thanh Tung Pham (2), Dinh Thanh Nguyen (3), "Effect of preparation conditions of biochar from rice straw by hydrothermal carbonization" , Tạp chí Khoa học Công nghệ Viện HLKH&CN Việt Nam (ISSN:0866-708X) , Số 55 (Tập: 1) , 2017 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Trần Thị Xuân Mai (2), "Khảo sát hấp phụ p-nitrophenol tren cetyl trimetylamoni bromua biến tính bentoit" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai (ISSN:2354-1482) , Số 4 (Tập: ) , 2017 , xx
Nguyễn Ngọc Bích (1), Phan Thị Quế Phương (2), Phạm Thiên Hữu (3), Dinh Thanh Nguyen (4), "Magnetic nanoparticle catalyst FeO4@C-SO3H for Hydrolysis of cellulose into glucose" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 6 (Tập: 3) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Hoàng (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Văn Mẫn (3), Lê Mỹ Loan Phụng (4), "Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu spinel Li4Mn5O12 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt ứng dụng làm vật liệu điện cực" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 5 (Tập: 0) , 2017 , xx
Nguyen Minh Thao (1), Trần Quốc Trị (2), Tran Van Tan (3), "CASSCF/CASPT2 investigation on electron detachments from ScSin− (n = 4–6) clusters" , Journal of Molecular Modeling (ISSN:1610-2940) , Vol 23 (Issue: 282) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Ngọc Quí (1), Trần Thị Ngọc Anh (2), "Tổ chức hoạt động nhóm học tập hợp tác phát triển năng lực học sinh trong dạy học chương Halogen (Hóa học lớp 10)" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 156 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Nguyễn Ngọc Bích (3), "Điều chế vật liệu nono SiO2 từ tro trấu bằng phương pháp hòa tan - kết tủa để hấp phụ xanh metylen" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 54 (Tập: 5) , 2016 , xx
Nguyễn Minh Thảo (1), Phạm Minh Xuân (2), "Tổng hợp vật liệu nano spinel Li4Mn5O12 bằng phương pháp thủy nhiệt" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 23 (Tập: ) , 2016 , xx
Đặng Thị Thu Liễu (1), "Bước đầu hình thành năng lực giảng dạy thực hành cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 21 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Minh Thảo (1), Lê Thị Thanh Xuân (2), Lý Huy Hoàng (3), "Sử dụng phần mềm Gaussian 09W và Gausview 5.0 xác định sản phẩm chính trong phản ứng cộng của Hydrocacbon không no" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 114 (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Minh Thảo (1), Lê Thị Thanh Xuân (2), Lý Huy Hoàng (3), "Sử dụng phần mềm Hyperchem 8.0.10 so sánh độ bền giữa các đồng phân hữu cơ" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 109 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), "Một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông" , Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753) , Số 337 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Phan Trung Cang (1), А.Ф. Симанкин (2), "Оценка влияние горнодобывающих предприятий на качество воды в реках южного Вьетнама. " , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Vol ĐB (Issue: ) , 2013 , xx-xx
Phan Trung Cang (1), А.Ф. Симанкин (2), "Классификация и районирование качества воды для основных рек провинции Донгтхап" , Технические науки (ISSN:2071-6168) , Vol ĐB (Issue: ) , 2013 , xx-xx
Phan Trung Cang (1), "Сравнительный анализ чувствительности интегрального показателя качества воды  WQI  для моделей Дельфи и Бхаргава" , Proceeding of the Tula State University Natural Sciences (ISSN:2071-6176) , Vol ĐB (Issue: ) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Ngọc Bích (1), Nguyễn Quốc Chính (2), "Điều chế và khảo sát tính chất hấp phụ trao đổi ion của hệ hydroxit kép Mg, Fe" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 51) , 2013 , xx-xx
12

QUAN TÂM NHIỀU