BÀI BÁO KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), "Nghiên cứu điều chế, tính chất của vật liệu La/Al chống bentonit và ứng dụng hấp thụ phốt phát trong nước Phần II. Khảo sát hấp phụ phốt phát" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 3 (Tập: 49) , 2011 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Trần Văn Quy (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nước" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 5 (Tập: 26) , 2010 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), Trần Văn Sơn (3), "Nghiên cứu công nghệ xử lý phú dưỡng nước hồ Hoàn Kiếm bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx

QUAN TÂM NHIỀU