BÀI BÁO KHOA HỌC


Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (Tập: 2) , 2018 , xx-xx
Ha Thanh Tung (1), Nguyen Thu Thao (2), Lam Quang Vinh (3), "The Reduced Recombination and the Enhanced Lifetime of Excited Electron in QDSSCs Based on Different ZnS and SiO2 Passivation" , International Journal of Photoenergy (ISSN:1110-662x) , Vol 1 (Issue: ) , 2018 , xx-xx
Trần Quốc Trị (1), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4−/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 60 (Tập: 1) , 2018 , 6-13
Trần Quốc Trị (1), "Spin-Orbit Splittings and Low-Lying Electronic States of AuSi and AuGe: Anion Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculations" , Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639) , Vol 122 (Issue: 13) , 2018 , 3374-3382
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), "The Electronic Structures of CoGe n-/0 ( n = 1-3) Clusters from Multiconfigurational CASSCF/CASPT2 and RASSCF/RASPT2 Calculations" , Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639) , Vol 122 (Issue: 31) , 2018 , 6407-6415
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), "Spin State Energetics of VGen−/0 (n = 5–7) Clusters and New Assignments of the Anion Photoelectron Spectra" , Journal of Computational Chemistry (ISSN:1096-987X) , Vol 9999 (Issue: ) , 2018 , 1-7
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Nguyen Thi Hong Hanh (3), Nguyen Minh Thao (4), Tran Thanh Tuan (5), "An investigation on the electronic structures of diatomic VSi0/−/+ clusters by CASSCF/CASPT2 method" , Viet Nam Journal of Chemistry (ISSN:0866-7144) , Vol 56 (Issue: 4) , 2018 , 483-487
Lý Huy Hoàng (1), Lê Hải Đăng (2), Cao Cự Giác (3), "Phát triển năng lực dạy học thực hành thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Hóa học" , Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694) , Số 3 (Tập: ) , 2018 , 1-5
Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Thị Xuân Mai (3), Lê Thanh Châu (4), "Điều chế vật liệu La/Fe-Bentonite và ứng dụng xử lý xanh methylene trong nước" , Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một (ISSN:1859-4433) , Số 3 (Tập: 38) , 2018 , 3-11
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 163 (Tập: 2) , 2018 , 1-5
Hồ Sỹ Linh (1), Hoàng Thị Thùy Dương (2), "Phát triển tư duy phân tích cho học sinh thông qua phương pháp đường chéo trong hóa học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 160 (Tập: 1) , 2018 , 1-5
Đặng Kim Tại (1), "Áp dụng quy tắc đương lượng để giải bài tập hóa học phân tích định lượng nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 165 (Tập: ) , 2018 , 1-10
Bùi Văn Thắng (1), Lê Văn Tài (2), Đường Thanh Luận (3), "Nghiên cứu đề chế vật liệu bentonit lai vô cơ - hữu cơ và ứng dụng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 31 (Tập: 4) , 2018 , 79-86
Hau Van Duong (1), Trang Thi The Chau (2), Nhan Thi Thanh Dang (3), Duc Van Nguyen (4), Son Lam Le (5), Hồ Sỹ Thắng (6), Tuyen Phi Vu (7), Thi Thi Van Tran (8), Thanh Dinh Nguyen (9), "Self- aggregation of water- dispersible nanocollagen helices" , Biomaterials Science (ISSN:2047-4830) , Số 27 (Tập: 3) , 2018 , xxx
Nguyễn Minh Thảo (1), Nguyễn Hoàng Khang (2), Trần Quốc Trị (3), Bùi Thọ Thanh (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4-/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 60 (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 2) , 2018 , xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), Bùi Thị Minh Nguyệt (4), "Khảo sát khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên chất quang xúc tác N, W-TiO2/bentonit" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 32 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Hà Thái Thủy Lam (1), Hà Thái Thủy Lê (2), "Dạy một số đại lượng vật lí trong toán cho học sinh tiểu học" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 158 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Trần Quốc Trị (1), "A Computational Investigation of the Geometrical and Electronic Structures of VGe n −/0 ( n = 1-4) Clusters by Density Functional Theory and Multiconfigurational CASSCF/CASPT2 Method" , Journal of Physical Chemistry A (ISSN:1089-5639) , Vol 121 (Issue: 40) , 2017 , 7787-7796
Trần Quốc Trị (1), "A new interpretation of the photoelectron spectrum of VSi4- cluster by density functional theory and multiconfigurational CASSCF/CASPT2 calculations" , Chemical Physics Letters (ISSN:0009-2614) , Vol 690 (Issue: ) , 2017 , 140-146
123456

QUAN TÂM NHIỀU