BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Minh Thảo (1), Nguyễn Hoàng Khang (2), Trần Quốc Trị (3), Bùi Thọ Thanh (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu cấu trúc electron của cluster ScSi4-/0 bằng phương pháp đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 60 (Tập: 0) , 2018 , xx
Huỳnh Bạch Phúc Hậu (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Phan Trung Cang (3), Trần Quốc Trị (4), Trần Văn Tân (5), "Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/−/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 30 (Tập: 2) , 2018 , xx
Nguyen Minh Thao (1), Trần Quốc Trị (2), Tran Van Tan (3), "CASSCF/CASPT2 investigation on electron detachments from ScSin− (n = 4–6) clusters" , Journal of Molecular Modeling (ISSN:1610-2940) , Vol 23 (Issue: 282) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Ngọc Quí (1), Trần Thị Ngọc Anh (2), "Tổ chức hoạt động nhóm học tập hợp tác phát triển năng lực học sinh trong dạy học chương Halogen (Hóa học lớp 10)" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 156 (Tập: 1) , 2017 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), "Nghiên cứu điều chế, tính chất của vật liệu La/Al chống bentonit và ứng dụng hấp thụ phốt phát trong nước Phần II. Khảo sát hấp phụ phốt phát" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 3 (Tập: 49) , 2011 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Trần Văn Quy (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nước" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 5 (Tập: 26) , 2010 , xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), Trần Văn Sơn (3), "Nghiên cứu công nghệ xử lý phú dưỡng nước hồ Hoàn Kiếm bằng vật liệu bentonit biến tính lantan" , Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144) , Số 4 (Tập: 48) , 2010 , xx

QUAN TÂM NHIỀU