BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Diễm Kiều (1), Nguyen Van Dao (2), Phạm Quốc Nguyên (3), Nguyen Thanh Giao (4), "Effect of Nitrogen and Phosphorus on growth of Hymenachne acutigluma and uptake of nitrogen and phosphorus containing wastewater form catfish (Pangasianodon hypopthamus) pond" , Imperial Journal of Interdisciplinary Research (ISSN:2454-1362) , Vol 4 (Issue: 1) , 2018 , xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Trần Tấn Đạt (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt liên tục kết hợp với cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) " , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 5 (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), Nguyễn Văn Hoài Phong (2), "Xử lý nước thải làng nghề làm bún bằng chất keo tụ từ hạt chùm ngây" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 8 (Tập: 286) , 2018 , xx
Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Thị Anh Đào (2), Lê Quang Thuận (3), Huỳnh Như Ý (4), Phạm Quốc Nguyên (5), Hans Brix (6), Ngô Thụy Diễm Trang (7), "Ảnh hưởng dạng đạm vô cơ lên khả năng sinh trưởng và xử lý đạm của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Văn Na (2), Nguyễn Thị Trúc Linh (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Hans Brix (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và khả năng hấp thu đạm, lân của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Hồ Thanh Paul (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma )trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt có sụt khí" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 23 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Ha Danh Duc (1), "Degradation of leaves and cellulose by bacillus subtilis CL3 and Pseudomonas acruginosa CL5 ISOLATED from left waste dumps in VietNam" , Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160) , Vol 39 (Issue: 4) , 2017 , xx-xx
Ha Danh Duc (1), Bui Minh Triet (2), "Biodegradation of anline by freely suspended and immobilized Pseudomonas moraviensis AN-5" , Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160) , Vol 39 (Issue: 3) , 2017 , xx-xx
Ha Danh Duc (1), "Degradation of chlorotoluenes by Comamonas testosterone KT5" , Applied general topology (ISSN:1989-4147) , Vol 60 (Issue: 4) , 2017 , xx-x
Hà Danh Đức (1), Nguyễn Thị Kim Khánh (2), Bùi Minh Triết (3), "Ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ đến số lượng vi khuẩn và thành phần hóa học của đất" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 9 (Tập: 118) , 2017 , xxx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), "Đánh giá chất lượng nước thải từ các trại nuôi bò qua các hình thức xử lý bằng lục bình (Eichhornia crassipes) và ruộng cỏ mồm (Hymenachyne acutigluma) tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 3 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Hà Danh Đức (1), "Sự phân hủy Chloroaniline bởi vi khuẩn Acinetobecter Baumannii GFJ1 trong môi trường nhiễm mặn" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 1 (Tập: 98) , 2016 , xx-xx
Hà Danh Đức (1), "Khảo sát sự phân hủy chloroaniline bởi vi khuẩn Acinetobacter baumannii GFJ1" , Phát triển KH&CN (ISSN:1859-0128) , Số 6 (Tập: 19) , 2016 , xx-xx
Ha Danh Duc (1), "Biodegradation of 3-chloroaniline by suspended cells and biofilm of Acinetobacter baumannii GFJ1" , Applied Biological Chemistry (ISSN:2468-0834) , Vol 59 (Issue: 5) , 2016 , xx-xx
Hà Danh Đức (1), "Đánh giá sự hình thành biofilm và khả năng phân hủy chloroaniline bởi biofilm của vi khuân Acinetobacter baumannii GFJ1" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 7 (Tập: 104) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Lư Ngọc Trâm Anh (2), Nguyen Huu Chiem (3), "A survey of vascular plant species in the dry season, Cam Mountain, An Giang province" , Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794) , Số 54 (Tập: 2) , 2016 , xx
Phạm Quốc Nguyên (1), Trương Quốc Phú (2), Nguyễn Văn Công (3), Đoàn Chí Linh (4), "ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LOẠI BỎ CHẤT Ô NHIỄM AO NUÔI CÁ TRA (Pangasianodonhypophthalmus) BẰNG LỤC BÌNH (Eichhorniacrassipes) TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC DÒNG CHẢY MẶT" , Tạp chí Môi trường Tổng cục Môi trường (ISSN:1859-042X) , Số ĐB (Tập: 1) , 2015 , xx-xx
Phạm Quốc Nguyên (1), Nguyễn Văn Công (2), Trương Quốc Phú (3), "Ảnh hưởng của tổng đạm Amon lên sinh trưởng cá tra (Pangasianodonhypophthalmus)" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 5 (Tập: 70) , 2015 , xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Phạm Quốc Nguyên (2), Ngô Thụy Diễm Trang (3), Trần Thị Huỳnh Như (4), "DIỄN BIẾN THÀNH PHẦN ĐẠM CỦA NƯỚC THẢI AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (Pangasianodonhypophthalmus) TRONG ĐIỀU KIỆN THỦY CANH CỎ MỒM MỠ (Hymenachneacutigluma)" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2015 , xx-xx
Phan Mộng Thu (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ bằng biện pháp ủ compost hiếu khí" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 15 (Tập: 1) , 2015 , xx-xx
12

QUAN TÂM NHIỀU