BÀI BÁO KHOA HỌC


Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tạo chồi của năng kim (Eleocharis ochrostachys) trong nuôi cấy in vitro" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 8 (Tập: 0) , 2018 , xx
Võ Thị Phượng (1), "Ảnh hưởng riêng lẻ và phối hợp các chất kích thích sinh trưởng [GA3, IAA, α-NAA] đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất cây cà chua ở tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 1 (Tập: ) , 2016 , xx
Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng Knop đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây cải xanh bằng kỹ thuật thủy canh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: ) , 2015 , xx-xx
Võ Thị Phượng (1), Nguyễn Kim Búp (2), Phạm Thị Thanh Mai (3), Nguyễn Thị Bé Nhanh (4), Lê Ngọc Tiết (5), Trần Đức Tường (6), "Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 8 (Tập: ) , 2014 , xx-xx
Võ Thị Phượng (1), Nguyễn Kim Búp (2), Phạm Thị Thanh Mai (3), Nguyễn Thị Bé Nhanh (4), Lê Ngọc Tiết (5), Trần Đức Tường (6), "Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 2 (Tập: ) , 2013 , xx-xx
Võ Thị Phượng (1), "Xây dựng qui trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 4 (Tập: ) , 2013 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU