BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Quốc Vũ (1), Lê Thị Minh Thanh (2), "Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 14 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Đề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học môn Kĩ thuật số" , Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719) , Số 61 (Tập: 8) , 2016 , xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), Lê Thị Minh Thanh (2), "Vận dụng bài toán kỹ thuật số trong dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Xây dựng các bài tập môn Kĩ thuật số theo định hướng phát huy năng lực sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753) , Số ĐB (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên thông qua giải bài tập kỹ thuật số" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 136 (Tập: ) , 2016 , xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Kỹ thật số nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 135 (Tập: ) , 2016 , xxx

QUAN TÂM NHIỀU