BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), Vũ Kim Điềm (3), Giang Thị Trúc Mai (4), "Tín ngưỡng thờ Quan Thánh Đế Quân trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa" , Nhân lực KHXH Học viện KHXH (ISSN:0866-756X) , Số 1 (Tập: 44) , 2017 , xx
Huang Yong Feng (1), Nguyễn Thuận Quý (2), Nguyễn Phước Tài (3), "Mối quan hệ giữa các tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hướng, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam" , Nhân lực KHXH Học viện KHXH (ISSN:0866-756X) , Số 3 (Tập: 37) , 2016 , xx
Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Vai trò của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời sống tinh thần đồng bào Nam Bộ" , Nghiên cứu Tôn giáo Viên Nghiên cứu Tôn giáo (ISSN:1859-0403) , Số 12 (Tập: 126) , 2013 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU