BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Công Lập (1), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội - ý nghĩa lý luận và thực tiễn" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), Lê Trung Nhiệm (2), "Giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên hiện nay" , Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Công Lập (1), "Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới" , Tạp chí Lý luận Chính trị (ISSN:2525-2585) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Mai Thị Thanh (1), Phùng Ngọc Tiến (2), "Giáo dục tính dân chủ trong học tập cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 408 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Dương Thị Nhẫn (1), Đỗ Duy Tú (2), "Khoan dung Hồ Chí Minh - cơ sở để thực hiện chiến lược đoàn kết của cách mạng Việt Nam" , Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Khoan dung trong tư tưởng kinh tế HCM" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 406 (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Tinh thần khoan dung trong tư tưởng quân sự HCM" , Tạp chí Khoa học Chính trị (ISSN:1859-0187) , Số 2 (Tập: ) , 2018 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU