BÀI BÁO KHOA HỌC


La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Tiếp cận đất đai theo Luật đất đai 2013" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 3 (Tập: 281) , 2018 , xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), "Những vấn đề cần quan tâm trong sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 8 (Tập: 262) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lê Văn Mến (2), "Đặc tính bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia" , Tạp chí Rừng và Môi trường TƯ Hội KHKT LN VN (ISSN:1859-1248) , Số 75 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Nguyễn Hữu Long (1), Lê Bình An (2), "Theo dõi diễn biến lũ trong khu vực các vùng đê bao khác nhau ở tỉnh Đồng Tháp bằng công cụ ảnh viễn thám MODIS" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 22 (Tập: 252) , 2016 , xx
Trần Hữu Nhơn (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Đăng ký đất đai lần đầu tại huyện Lai Vung" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 10 (Tập: 240) , 2016 , xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 23 (Tập: 253) , 2016 , xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 9 (Tập: 215) , 2015 , xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), Nguyễn Thị Giàu (3), "Hiệu quả sử dụng đất trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - thực trạng và giải pháp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 16 (Tập: 222) , 2015 , xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), "Ứng dụng kỹ thuật viễn thám thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đồng Tháp" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 19 (Tập: 225) , 2015 , xx-xx
Nguyễn Hữu Long (1), "Ứng dụng công nghệ toàn đạc điện tử thành lập bình đồ hiện trạng phục vụ lập dự án nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 15 (Tập: 1) , 2015 , xx
Nguyễn Hữu Long (1), Phạm Thế Hùng (2), "Ứng dụng ảnh viễn thám MOD13Q1 trong đánh giá hiện trạng rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 7 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Lợi ích tiềm năng của bùn thải sinh học" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 6 (Tập: 188) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngọt" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 5 (Tập: 187) , 2014 , xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ nuôi tôm càng xanh trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 12 (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Đánh giá các đặc tính lý, hóa học đất trên một số vùng canh tác rau màu ở ĐBSCL" , Kinh tế Môi trường TƯ Hội KTMT VN (ISSN:1559-1906) , Số 4 (Tập: 1) , 2013 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), "Rừng tràm: Những vấn đề cần quan tâm" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 6 (Tập: 164) , 2013 , xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 15 (Tập: 173) , 2013 , xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Vướng mắc và giải pháp về pháp luật giải phóng mặt bằng" , Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477) , Số 12 (Tập: 170) , 2013 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU