BÀI BÁO KHOA HỌC


Lê Kim Oanh (1), "Thành tựu đối ngoại của Đảng thời kì đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 3 (Tập: 6) , 2012 , xx
Lê Kim Oanh (1), "Tác động của trận Điện Biên Phủ trên không đến việc kí kết hiệp định Pa-ri" , (ISSN:) , Số ĐB (Tập: 1) , 2011 , xx

QUAN TÂM NHIỀU