BÀI BÁO KHOA HỌC


Nguyễn Thị Phương (1), Nguyễn Mỹ Hoa (2), Đỗ Thị Xuân (3), "Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bùn thải bia, thủy sản lên sinh trưởng và năng suất cây đậu bắp" , Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN:1859-1558) , Số 2 (Tập: 87) , 2018 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), "Sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến thủy sản trong ủ phân hữu cơ" , Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581) , Số 5 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), "Sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia trong ủ phân hữu cơ" , Khoa học đất Hội Khoa học đất Việt Nam (ISSN:2525-2216) , Số 50 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Đỗ Thị Xuân (1), Nguyễn Thị Phương (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Trần Nam Kha (4), Trương Thùy Linh (5), "Hiệu quả của bùn thải bia và bùn cá được xử lí phơi nắng trên sinh trưởng và năng suất rau trồng trong nhà lưới" , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô (ISSN:2588-1221) , Số 2 (Tập: 1) , 2017 , xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), Võ Thị Thu Trân (5), "Đặc tính bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia và chế biến thủy sản" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 43 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU