BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Văn Tùng (1), Nguyễn Văn Trung (2), Nguyễn Hữu Long (3), Nguyễn Đức Hùng (4), "Quan trắc sự mở rộng bề mặt không thấm bằng dữ liệu ảnh Spot-5 và sentinel- 2 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh" , Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất (ISSN:1859-1469) , Số 1 (Tập: 59) , 2018 , xx-xx
Phạm Thế Hùng (1), "Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin địa chính trực tuyến trên nền công nghệ webgis mã nguồn mở khu vực thành phố Long Xuyên" , Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086) , Số 8 (Tập: 4) , 2015 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU