BÀI BÁO KHOA HỌC


Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Phạm Đức Phúc (3), Nguyễn Hữu Hưng (4), "Ứng dụng chỉ thị gen phân tử ITS-1 và kỹ thuật PCR-RFLP để xác định loài sán lá gan lớn (Fasciola SP.) trên Bò tại Đồng bằng sông Cửu Long" , Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751) , Số 2 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Nguyễn Hữu Hưng (3), "Tình trạng nhiễm sán lá gan lớn trên bò tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thử hiệu quả tẩy trừ" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Đỗ Ngọc Ánh (1), Nguyễn Duy Bắc (2), Hà Huỳnh Hồng Vũ (3), Huỳnh Hồng Quang (4), Trần Thanh Dương (5), Nguyễn Khắc Lực (6), "Đặc điểm một số chỉ số hình thái của sán lá gan lớn thu thập ở Việt Nam" , Tạp chí Y học Việt Nam Tổng Hội Y học Việt Nam (ISSN:1859-1868) , Số 1 (Tập: 1) , 2016 , xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Nguyễn Hữu Hưng (3), "Đặc điểm sinh thái và phân tử của sán lá gan lớn ký sinh ở Bò tại Tỉnh Đồng Tháp" , Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751) , Số 6 (Tập: 1) , 2015 , xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hữu Hưng (2), Nguyễn Hồ Bảo Trân (3), "Thành phần các loài ốc nước ngọt - ký chủ trung gian của các loài sán lá ký sinh ở vật nuôi tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số ĐB (Tập: 1) , 2014 , xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Võ Ngọc Thanh (2), Hồ Minh Quang (3), "Tình hình nhiễm sán lá gan trên bò tại tỉnh Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675) , Số 2 (Tập: 1) , 2013 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU