BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Văn Thành (1), "Lễ hội Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 404 (Tập: 0) , 2018 , tr.30 - 33
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội cầu an ở Đồng Tháp" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 401 (Tập: 0) , 2017 , 21-24
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội Gò Tháp ở tỉnh Đồng Tháp" , Văn hóa học (ISSN:1859-4859) , Số 2 (Tập: 0) , 2016 , tr.67 - 71
Trần Văn Thành (1), "Sự phụng thờ Thiên hộ Dương và Đốc binh Kiều ở Đồng Tháp" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 380 (Tập: 0) , 2016 , tr.72-76
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội Bà Chúa Xứ trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Đồng Tháp" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 1 (Tập: 0) , 2013 , tr.25 - 29
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội thờ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều ở Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp" , Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667) , Số 1 (Tập: 0) , 2012 , 26 - 31

QUAN TÂM NHIỀU