BÀI BÁO KHOA HỌC


Lương Văn Tùng (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Nguyen, CV (3), Nguyen Ngoc Hieu (4), Duque, CA (5), Doan Quoc Khoa (6), Nguyen Van Hieu (7), "Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene" , Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X) , Vol 121 (Issue: 4) , 2017 , xx
Lương Văn Tùng (1), Quách Khả Quang (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), Lê Dĩnh (4), Chuong. V. Hieu (5), Nguyen N Hieu (6), Carlos A. Duque (7), Nikolai A. Poklonski (8), Victor V. Ilyasov (9), Nguyen V. Hieu (10), "Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene" , Optical Materials (ISSN:0925-3467) , Số 69 (Tập: 328) , 2017 , xx
Nguyễn Mậu Hân (1), Võ Hoàng Liên Minh (2), Lê Văn Hòa (3), Lương Thái Ngọc (4), "Tổng quan một số mô hình phát triển phần mềm" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 9 (Tập: 1) , 2017 , 25-38
Lương Văn Tùng (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), "Nonlinear optical absorption via two-photon process in asymmetrical semi-parabolic quantum wells" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 89 (Issue: 0) , 2016 , xx
Lương Văn Tùng (1), Pham Tuan Vinh (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), Le Dinh (4), "Nonlinear optical absorption via two-photon process in asymmetrical Gaussian potential quantum wells" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 77 (Issue: 0) , 2015 , xx
Lương Văn Tùng (1), "Ảnh hưởng của nhiệt độ và điện trường đối với hiệu ứng quang kích thích trong bán siêu dẫn mạng hợp phần" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 35 (Tập: 0) , 2015 , xx
Lương Văn Tùng (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), "Linear and nonlinear phonon-assisted cyclotron resonance in parabolic quantum well under the applied electric field    " , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 71 (Issue: 0) , 2014 , xx
Lương Văn Tùng (1), Nguyễn Quang Báu (2), Hoàng Đình Triển (3), "Influence of magnetic on the nonlinear absorption of a strong electromagnetic way by confined electrons in cylindrical quantum wires with parabolic potential" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 28 (Tập: 1) , 2012 , xx
Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), Vo Thanh Lam (3), "Calculation of the intensity - dependent absorption spectrum in two - dimensional electron systems" , Modern Physics Letters B (ISSN:0217-9849) , Vol 25 (Issue: 11) , 2011 , xx
Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), Nguyen Thi Le Thuy (3), "Nolinear optical conductivity in Doped semiconductor superlattices due to LO phonon scattering" , Springer Proceedings in Physic (ISSN:0930-8989) , Vol 1 (Issue: 127) , 2009 , xx
Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), Nguyen Quang Bau (3), "Parametric Resonance of Acoustic and Optical Phonons in a Doped Semiconductor Superlattice" , Journal of the Korean Physical Society (ISSN:0374-4884) , Vol 53 (Issue: 4) , 2008 , xx
Lương Văn Tùng (1), Nguyễn Quang Báu (2), Hoàng Đình Triển (3), "A number high-frequency effects on semiconductor superlatice" , Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612) , Số 1 (Tập: 1) , 2008 , xx
Lương Văn Tùng (1), Trần Công Phong (2), Nguyễn Thị Lệ Thủy (3), "Ảnh hưởng của hệ thống siêu mạng pha tạp lên độ rộng vạch phổ tuyến tính" , Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388) , Số 42 (Tập: 0) , 2007 , xx
Lương Văn Tùng (1), Nguyen Quang Bau (2), Bui Dinh Hoi (3), "On the Nolin-ear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in Doped Superlattices Spectroscopy." , Advances in Natural Sciences (ISSN:1859-221X) , Vol 8 (Issue: 0) , 2007 , 3-4
Lương Văn Tùng (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Tran Cong Phong (3), Nguyen Thi Le Thuy (4), "Nolinear optical conductivity in Doped semiconductor superlattices" , Communication in Physics (ISSN:0868-3166) , Vol 1 (Issue: 17) , 2007 , xx
Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), Nguyen Quang Bau (3), "Parametric Resonance of acoustic and optical phonons in doped superlattices" , Communication in Physics (ISSN:0868-3166) , Vol 1 (Issue: 1) , 2004 , xx
Lương Văn Tùng (1), Tran Cong Phong (2), "Phonon amplification in dope superlatices by the monophoton absorption of laser field" , Journal Hue University of Science (ISSN:1859-1388) , Vol 1 (Issue: 47) , 2004 , xx

QUAN TÂM NHIỀU