BÀI BÁO KHOA HỌC


Trần Thị Kim Trang (1), "Phủ định biện chứng đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam" , Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694) , Số 4 (Tập: ) , 2018 , xx
C V Nguyen (1), N V Hieu (2), L C Nhan (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), V V Hyasov (5), N N. Hieu (6), "First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain" , Indian Journal of Physics (ISSN:0973-1458) , Vol 92 (Issue: 4) , 2018 , xx
Nguyen N Hieu (1), Victor V. Ilyasov (2), Tuan V. Vu (3), Nikolai A. Poklonski (4), Huỳnh Vĩnh Phúc (5), Le T. T. Phuong (6), Bui D. Hoi (7), Chuong. V. Nguyen (8), "First-principles study of optical properties of molybdenum disulfide: From bulk to monolayer" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 115 (Issue: ) , 2018 , xx
A. El Aouami (1), E. Feddi (2), M. El-Yadri (3), N. Aghoutane (4), F. Dujardin (5), C.A. Duque (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Electronic states and optical properties of single donor in GaN conical quatum dot with spherical edge" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 14 (Issue: ) , 2018 , xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Do Muoi (3), Carlos A. Duque (4), Elmustapha Feddi (5), Nguyen V. Hieu (6), Le T. T. Phuong (7), Bui D. Hoi (8), Huỳnh Vĩnh Phúc (9), "Linear and nonlinear Magneto-optical properties of monolayer MoS2 " , Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979) , Vol 123 (Issue: 0) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Biện pháp nâng cao tính tự giác của sinh viên khi tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Nhận thức và thái độ về nghề Sư phạm của SV Khoa Giáo dục " , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 15) , 2018 , 191-200
Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 3 (Tập: 124) , 2018 , 98-103
Lê Thị Ngọc Tú (1), "TiO2 Nanotubes with Different Ag Loading to Enhance Visible-Light Photocatalytic Activity" , Journal of Nanomaterials (ISSN:1687-4110) , Số 2017 (Tập: 0) , 2017 , 0
Hồ Hải Thanh (1), "Nghệ thuật trang trí Pháp lam Huế thế kỷ XIX" , Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655) , Số 399 (Tập: 0) , 2017 , tr.81 - 83
Huỳnh Cẩm Thảo Trang (1), "Using “language café” to improve english competence for vietnamese majored-English students at Dong Thap University" , Asian Journal of Educational Research (ISSN:2311-6080) , Vol 1 (Issue: 5) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Oanh (1), "Kết quả bước đầu thử nghiệm sử dụng ong ký sinh Anisopteromalus calandrae (howard) để khống chế mọt thuốc lá gây hại thức ăn nuôi cá bảo quản trong kho" , Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710) , Số 6 (Tập: 275) , 2017 , xx
Lê Quang Minh (1), "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy bài “Giới thiệu và sử dụng các hàm cơ bản trong EXCEL 2010” cho sinh viên không chuyên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Victor V. Ilyasov (1), Khanh D. Pham (2), Tatiana P. Zhdanova (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), Nguyen N Hieu (5), Chuong. V. Nguyen (6), "Frist - principles study of structure, electronic properties and stability of tungsten adsorption on TiC (111) surface with disordered vacancies" , Physica B: Condensed Matter (ISSN:0921-4526) , Vol 256 (Issue: 0) , 2017 , xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Nikolai A. Poklonski (3), Victor V. Ilyasov (4), Le Dinh (5), Tran Cong Phong (6), Lương Văn Tùng (7), Huỳnh Vĩnh Phúc (8), "Magneto-optical transpost properties of monolayer MoS2 on polar substrates" , Physical review B (ISSN:2469-9950) , Vol 96 (Issue: 12) , 2017 , xx
Nguyen Ngoc Hieu (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Victor V. Ilyasov (3), Nguyen D. Chien (4), Nikolai A. Poklonski (5), Nguyen Van Hieu (6), Chuong. V. Nguyen (7), "Frist - principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces" , Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979) , Số 122 (Tập: 10) , 2017 , xx
M.A. Londoño (1), R.L. Restrepo (2), J.H. Ojeda (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), M.E. Mora-Ramos (5), E. Kasapoglu (6), A.L. Morales (7), C.A. Duque (8), " Donor-impurity-related optical absorption in GaAs elliptic-shaped quantum dots" , Journal of Nanomaterials (ISSN:1687-4110) , Vol ĐB (Issue: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Nhành (1), "Thực trạng và định hướng rèn luyện kỹ năng sư phạm ở trường đại học sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 154 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyen, CV (1), Nguyen Ngoc Hieu (2), Duque, CA (3), Doan Quoc Khoa (4), Nguyen Van Hieu (5), Lương Văn Tùng (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene" , Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X) , Vol 121 (Issue: 4) , 2017 , xx
1234

QUAN TÂM NHIỀU