BÀI BÁO KHOA HỌC


C V Nguyen (1), N V Hieu (2), L C Nhan (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), V V Hyasov (5), N N. Hieu (6), "First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain" , Indian Journal of Physics (ISSN:0973-1458) , Vol 92 (Issue: 4) , 2018 , xx
Nguyen N Hieu (1), Victor V. Ilyasov (2), Tuan V. Vu (3), Nikolai A. Poklonski (4), Huỳnh Vĩnh Phúc (5), Le T. T. Phuong (6), Bui D. Hoi (7), Chuong. V. Nguyen (8), "First-principles study of optical properties of molybdenum disulfide: From bulk to monolayer" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 115 (Issue: ) , 2018 , xx
A. El Aouami (1), E. Feddi (2), M. El-Yadri (3), N. Aghoutane (4), F. Dujardin (5), C.A. Duque (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Electronic states and optical properties of single donor in GaN conical quatum dot with spherical edge" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 14 (Issue: ) , 2018 , xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Do Muoi (3), Carlos A. Duque (4), Elmustapha Feddi (5), Nguyen V. Hieu (6), Le T. T. Phuong (7), Bui D. Hoi (8), Huỳnh Vĩnh Phúc (9), "Linear and nonlinear Magneto-optical properties of monolayer MoS2 " , Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979) , Vol 123 (Issue: 0) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Biện pháp nâng cao tính tự giác của sinh viên khi tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 169 (Tập: 2) , 2018 , xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Nhận thức và thái độ về nghề Sư phạm của SV Khoa Giáo dục " , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 168 (Tập: 1) , 2018 , xx
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán" , Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100) , Số 6 (Tập: 15) , 2018 , 191-200
Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến" , Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531) , Số 3 (Tập: 124) , 2018 , 98-103
Lê Quang Minh (1), "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy bài “Giới thiệu và sử dụng các hàm cơ bản trong EXCEL 2010” cho sinh viên không chuyên" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 151 (Tập: 2) , 2017 , xx
Victor V. Ilyasov (1), Khanh D. Pham (2), Tatiana P. Zhdanova (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), Nguyen N Hieu (5), Chuong. V. Nguyen (6), "Frist - principles study of structure, electronic properties and stability of tungsten adsorption on TiC (111) surface with disordered vacancies" , Physica B: Condensed Matter (ISSN:0921-4526) , Vol 256 (Issue: 0) , 2017 , xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Nikolai A. Poklonski (3), Victor V. Ilyasov (4), Le Dinh (5), Tran Cong Phong (6), Lương Văn Tùng (7), Huỳnh Vĩnh Phúc (8), "Magneto-optical transpost properties of monolayer MoS2 on polar substrates" , Physical review B (ISSN:2469-9950) , Vol 96 (Issue: 12) , 2017 , xx
Nguyen Ngoc Hieu (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Victor V. Ilyasov (3), Nguyen D. Chien (4), Nikolai A. Poklonski (5), Nguyen Van Hieu (6), Chuong. V. Nguyen (7), "Frist - principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces" , Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979) , Số 122 (Tập: 10) , 2017 , xx
M.A. Londoño (1), R.L. Restrepo (2), J.H. Ojeda (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), M.E. Mora-Ramos (5), E. Kasapoglu (6), A.L. Morales (7), C.A. Duque (8), " Donor-impurity-related optical absorption in GaAs elliptic-shaped quantum dots" , Journal of Nanomaterials (ISSN:1687-4110) , Vol ĐB (Issue: 0) , 2017 , xx
Nguyễn Thị Nhành (1), "Thực trạng và định hướng rèn luyện kỹ năng sư phạm ở trường đại học sư phạm" , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 154 (Tập: 1) , 2017 , xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "On The metrization problem of ν-generalized metric spaces" , Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas (ISSN:1579-1505) , Vol 8 (Issue: 0) , 2017 , xx
Nguyen, CV (1), Nguyen Ngoc Hieu (2), Duque, CA (3), Doan Quoc Khoa (4), Nguyen Van Hieu (5), Lương Văn Tùng (6), Huỳnh Vĩnh Phúc (7), "Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene" , Vietnam Journal of Mathematics (ISSN:2305-221X) , Vol 121 (Issue: 4) , 2017 , xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Carlos A. Duque (3), Nikolai A. Poklonski (4), Victor V. Ilyasov (5), Nguyen V. Hieu (6), Lê Dĩnh (7), Quách Khả Quang (8), Lương Văn Tùng (9), Huỳnh Vĩnh Phúc (10), "Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene" , Optical Materials (ISSN:0925-3467) , Số 69 (Tập: 328) , 2017 , xx
Nguyễn Mậu Hân (1), Võ Hoàng Liên Minh (2), Lê Văn Hòa (3), Lương Thái Ngọc (4), "Tổng quan một số mô hình phát triển phần mềm" , Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388) , Số 9 (Tập: 1) , 2017 , 25-38
Doan Quoc Khoa (1), Cao Long Van (2), Chu Van Lanh (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), "Electromagnetically induced transparency for Λ-like systems with degenerate autoionizing levels and a broadband coupling laser" , Optica Applicata  (ISSN:0078-5466) , Số 46 (Tập: 1) , 2016 , xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Nguyen Dinh Hien (2), Dinh Le (3), Tran Cong Phong (4), "Confined optical-phonon-assisted cyclotron resonance in quantum wells via two-photon process" , Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036) , Vol 96 (Issue: 0) , 2016 , xx
123

QUAN TÂM NHIỀU