BÀI BÁO KHOA HỌC


Cao Dao Thép (1), "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời kỳ mới" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 6 (Tập: 6) , 2020 , 203-205
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Sử dụng bản đồ tư duy giảng dạy nội dung Thể thức và trình bày văn bản hành chính cho sinh viên" , Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810) , Số 118 (Tập: 3) , 2019 , 42-43,124
Le Thanh Nguyet Anh (1), "Efl students’ voices on learner autonomy at a university in the mekong delta" , "Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG HN - VNU Journal of Foreign Studies" (ISSN:ISSN) , Vol 2 (Issue: ) , 2018 , xx-xx
Le Thanh Nguyet Anh (1), "Efl teachers’ perceptions and practices regarding learner autonomy at dong thap university, vietnam" , Hue University Journal of Social Science and Humanities (ISSN:ISSN) , Vol 6 (Issue: ) , 2018 , xx-xx
Lê Thanh Nguyệt Anh (1), "Tự học kỹ năng viết của sinh viên chuyên ngành tiếng anh, trường đại học đồng tháp - thực trạng và giải pháp" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2018 , xx-xx
Trần Minh Sang (1), "Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng & an ninh các Trường Đại học, cao đẳng." , Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810) , Số 146 (Tập: 0) , 2017 , 76
Tran Ngoc Anh (1), Phan Thai Anh Thu (2), "Bilingual Education Program Proposed in Vietnam" , European Journal of English Language Teaching  (ISSN:ISSN) , Vol 2 (Issue: 2) , 2017 , xx-xx
Phạm Việt Thanh (1), "Xác định mối tương quan của hệ thống các test dùng để đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông trường Đại học Đồng Tháp" , Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333) , Số 27 (Tập: 0) , 2013 , 36

QUAN TÂM NHIỀU