BÀI BÁO KHOA HỌC


Phạm Văn Tặc (1), Lê Hải Duy (2), "Tên viết tắt của doanh nghiệp Việt Nam và trở ngại trong ngôn ngữ và phát triển thương hiệu" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số 4 (Tập: 1) , 2018 , xx-xx
Phạm Văn Tặc (1), "Đề xuất phương án dịch Việt - Anh cho một số tiếng lóng tiếng Việt phổ biến trên báo mạng và truyền hình" , Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917) , Số ĐB (Tập: ) , 2017 , xx-xx

QUAN TÂM NHIỀU